VET316 Produksjonsdyrmedisin

Studiepoeng:17

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Erik Georg Bø-Granquist

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Normalt inntil 37,5 timer per uke, samt forberedelser og etterarbeid. Det er varierende pasientgrunnlag og tilgjengelige oppdrag i klinikken som kan medføre avvik fra normert arbeidsmengde.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

 • Medisinske lidelser hos produksjonsdyr
 • Kirurgiske lidelser på produksjonsdyr
 • Obstetriske lidelser, puerperiets lidelser og speddyrsjukdommer hos produksjonsdyr
 • Ambulatorisk virksomhet på produksjonsdyr
 • Besetningsmedisin på produksjonsdyr
 • Fjørfemedisin

Dette lærer du

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos produksjonsdyr, inkludert fjørfe.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene
 • Kjenne til dyras velferdsbehov
 • Vektlegge økonomiske hensyn
 • Arbeide selvstendig
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner
 • Innhente og vurdere faginformasjon
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov
 • Ha kunnskap om viktige sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos vanlige dyrearter
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om besetningen
 • Håndtere dyr på en trygg måte
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose
 • Vurdere prognose
 • Foreta eller foreslå behandling
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp
 • Vurdere behov for og anvende prinsipper for besetningsdiagnostikk
 • Foreslå forebyggende tiltak i produksjonsdyrbesetninger
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk
 • Gjennomføre praktiske hygienetiltak og smitteforebygging
 • Være bevisst på betydningen av trygg mat i næringskjeden
 • Forebygge zoonoser
 • Undervisningen i 8. og 9.semester bygger på undervisningen som gis i 7.semester. Propedeutisk kurs, diagnostikk, fjørfe og småfe og fødselshjelpkurs i 6. semester er også relevant for eksamen.

  Rotasjonsundervisning i smågrupper på ProdMeds klinikker og ambulatorisk virksomhet i 8. og 9. semester (5 uker i 8. semester og 4 uker i 9. semester per student). Helge og nattevakter på ProdMeds klinikker og i ambulant virksomhet.

  Medisin/kirurgi

  Undervisningen som gis på Medisinsk/kirurgisk klinikk omfatter indremedisinske- og kirurgiske lidelser hos storfe, småfe og gris. Hver student er til sammen 3 uker på denne klinikken i 8. og 9. semester (i tillegg til en uke med halv dags undervisning i 7.semester). Studentene har tjeneste på klinikkene, hvor de får utlevert pasienter som de selv skal undersøke og behandle, og under veiledning selv utføre operasjoner på dyr.

  Obstetrikk

  Undervisningen gis i forbindelse med rotasjonen på ambulatorisk klinikk og til en viss grad på medisinsk/ kirurgisk klinikk.

  Reproduksjon

  Undervisningen omfatter reproduksjonsfysiologi, gynekologi, andrologi og reproduksjonsendokrinologi. Undervisningen gis dels ved instituttets stasjonærklinikker og dels ved SHF og ute i besetninger. Hver student er til sammen 2 uker på denne klinikken (1 +1 i henholdsvis 8. og 9. semester). På Institutt for Produksjonsdyrmedisin undervises det i reproduksjon på storfe, småfe og gris og eksamen i reproduksjon inngår i eksamen i Produksjonsdyrmedisin. På SportFaMed undervises det i reproduksjon hos hund, katt og hest, men dette eksamineres i smådyr-og hesteeksamen i vet315

  Ambulatorisk tjeneste

  Ambulatorisk klinikk kjører ut til besetninger i 7 kommuner rundt Oslo samt NMBUs fjøs på Ås. Studentene får trening i ambulatorisk praksis og besetningsarbeid på produksjonsdyr. Undervisningen er på 3 uker per student og er lagt til 8. og 9. semester.

  Besetningsmedisin

  Undervisningen foregår gruppevis, og går over én uke i 8 semester (Ås) samt en halv dag med småfe (Sandnes) i forbindelse med kjøttkontrollundervisningen i 9. semester. I løpet av uka blir det gitt veiledning i gjennomgang av besetningsdata, begrepsforståelse og planlegging av besetningsbesøk. Det inngår noe oppgaveløsning og gruppediskusjon. I tillegg gjennomføres besetningsbesøk i storfe, svin- og fjørfebesetninger. Uka oppsummeres med en skriftlig rapport som leveres for evaluering.

  Fjørfemedisin

  Undervisningen gis i form av forelesninger i 6. semester og 1 dag i besetningsmedisin i 8. semester. Obduksjonen i fjørfe i blandingsrotasjonen i 8. semester er obligatorisk. Studenten har selv ansvar for å sørge for å kontakte kursansvarlig slik at det blir mulig å ta det igjen i inneværende semester. Ellers må gjentak tas neste år.

  Propedeutisk kurs og Innledende veterinærmedisin og dyrevelferd, del 1

  Se 6. og 7. semester. Tema fra denne undervisningen eksamineres også til klinisk eksamen i 9. semester.

 • Se Canvas emnerom VET316 V23 for mer informasjon
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas (VET316 V23)
 • Avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.
 • Klinikken må være bestått før eksamen:

  Studenten må bestå klinikkperioden, og selv sørge for at dokumentasjon for tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede som beskrevet i semesterplan og bestå klinikken i henhold til kriterier gitt i dokumentet "kriterier for å bestå klinikken i veterinærstudiet" revidert utgave vedtatt av SU-vet 25.03.2019. Se dokumenter på informasjonsrommet på Canvas.

  Studenter som ikke får bestått klinikkperioden eller har mer gyldig fravær enn det som aksepteres får ikke fremstille seg til eksamen.

  Praktisk/muntlig eksamen i Produksjonsdyrmedisin: Eksamen består av en klinisk og en muntlig del. To eksamensstasjoner benyttes: kandidaten kommer opp i klinikk (med pasient) enten i fagområdet medisin/kirurgi eller reproduksjon/obstetrikk og en muntlig eksamen i et annet fagområde inkl. besetningsmedisin eller fjørfemedisin. Inntil 8 studenter avlegger eksamen på en dag, Eksamineringen er individuell. Det gis en samlet gradert karakter for hele eksamen. Dersom den aritmetiske gjennomsnittskarakteren i faget ikke blir en hel karakter skal karakteren i klinisk deleksamen telle mest. Ikke bestått i den første deleksamenen medfører at kandidaten ikke fremstilles til andre del av eksamen. • I tillegg til eksaminator er en ekstern sensor med på både den kliniske delen av eksamen og på den muntlige delen.
 • Kurs og klinikkrotasjoner er obligatoriske. Helge- og nattevakter er obligatoriske. Detaljert informasjon ligger i semesterplanen på Canvas.

  Fjørfeobduksjon i blandingsrotasjonen: se regler under fjørfemedisin.

 • Krav til eget utstyr

  Arbeidstøy, stetoskop og navnskilt. Studentene får utdelt overtrekkstøy og støvler på de ulike klinikkene.

  HMS og smittevern:

  Karantene etter utenlandsopphold: Ta kontakt med underviser/klinikkleder på forhånd for å avklare dette. Som et generelt utgangspunkt gjelder at studenter som har hatt kontakt med husdyr i utlandet må vente minst 48 timer fra de kommer til Norge før de får adgang til klinikker, husdyrbesetninger o.l. og minst 72 timer dersom de har vært i land med alvorlig smittsom sjukdom. I tillegg er det egne krav med tanke på forebygging av MRSA/ LA-MRSA, jfr. NMBUs HMS-håndbok.

  Det er egne smittesluser ved inngang til klinikkene. Det er overtrekkstøy, hansker og støvler tilgjengelig ved smitteslusene og ved besøk i besetninger. Studentene skal bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å lide av en zoonose.

  Det vises til retningslinjer for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU -Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (se Canvas). Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr og brannopplæring gis i klinikkene. ProdMed tilstreber å ikke ha større grupper enn 6 studenter ved håndtering av store dyr.

  Stasjonærklinikken medisin/kirurgi: Klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig ved første besøk (se også Canvas).

  Reproduksjon: Ved undersøkelse av organer fra slaktehus brukes hansker. Ved undersøkelse av dyra brukes hansker, og det skiftes hansker for hvert dyr.

  Ambulatorisk klinikk: det er laget egne vernerutiner (se Canvas). Disse gjennomgås muntlig ved inngang til 8. semester.

  Gravide bør informere underviser og ta nødvendige forholdsregler

  Fravær: Se semesterplan for regler om dette

  Begrunnelsen for dette kravet er at dette er ferdighetstrening som er nødvendig for profesjonell yrkesutøvelse.

  Studenter kan ikke gå opp til eksamen før fravær fra klinikken er tatt igjen.

 • Intensjonen er 35 timer per uke (kan variere)
 • VET

  TIL2

 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.