VANN210 Ferskvannsøkologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thomas Rohrlack

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger ca 50 timer. Egeninnsats 200 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

VANN210 introduserer studentene til viktige parametere, prosesser og organismer i ferskvannsystemer. Emnet har hovedfokus på innsjøer. Sammenheng forklares med hjelp av et omfangsrik og oppdatert datamateriale fra norske vann. Den første delen av kurset gir oversikt over de viktigste abiotiske miljøfaktorer (næringsstoffer, temperatur, lys), deres vekselvirkningene og betydningen for resten av næringsnettet. Det settes fokus på koplingen mellom nedbørfeltet og forhold i innsjøene. Del 2 gir oversikt over de viktigste organismegruppene og deres rolle i næringsnettet. I tillegg forklares viktige biologiske prosesser som eutrofiering, dannelse av algeoppblomstringer, coevolusjon og parasittisme, og det omtales innsjøens rolle som kilde for klimagasser. Den siste delen gir en kort oversikt over vannforvaltningen i Norge og Europa.

Undervisningen i VANN210 bygger på samspill mellom studentene og lærerne. Enhver del av kurset avsluttes med øvelser som gjennomgås i fellesskap for å belyse temaer og spørsmål som studentene trenger hjelp til eller hvor det er behov for en fordypning. Lærerne er innstilt på å tilpasse emnet til spesielle behov dersom behovet for dette fremkommer i dialog med studentene. Spørsmål kan sendes som epost og besvares detaljert.

Dette lærer du

Kunnskap: Grunnleggende innsikt i P, N, C, Si, Fe og S kretsløpene og betydningen av ulike fraksjoner for alle viktige deler av næringsnettet i innsjøer. Innsikt i hvordan lys og tempertursjiktningen henger sammen og hvordan de påvirker resten av næringsnettet. Oversikt over de viktigste organismegruppene og deres interaksjoner imellom og med det ikke levende miljøet. Grunnleggende forståelse av eutrofiering, coevolusjon, dannelsen av algeoppblomstringer. Grov oversikt over innsjøenes rolle som klimagasskilder.

Ferdigheter: Etter bestått emne kan studentene se sammenheng mellom viktige prosesser i innsjøer, slik at det er mulig å vurdere graden og effekter av menneskelig påvirkning. Studentene skal være i stand til å lese og forstå overvåkningsrapporter, slik at de kan danne seg en egen mening.

Generell kompetanse: Kurset lærer studentene å tenke i økologiske sammenheng, dvs. at de oppfatter parametere, organismene og prosessene ikke som isolerte ting men som deler av et nettverk (et økosystem) som er mer enn sine deler. Denne kompetansen vil også være av betydning for andre fagfelter både innen forskning og forvaltning.

 • Emnet består av forelesninger og 4 øvelser med felles gjennomgang av oppgaver og muligheten til å diskutere spørsmål/temaer som trenger fordypning.
 • Forelesningene tas opp på video og legges ut på Canvas. Dersom dette er teknisk umulig tas opp lyden og lydfilene legges ut på Canvas. Alle forelesninger gjøres tilgjengelig via Canvas minst en uke før de holdes.
 • Pensum kunngjøres i Canvas.
 • MILJØ100 eller ECOL100
 • Skriftlig slutteksamen (3,5timer) teller 100%. Karakterregel A-E / Ikke bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor brukes til eksamen og til egenevaluering av emnet.
 • Forelesninger og øvelser: 50 timer.
 • B-MILJØ, B-ØN.
 • Realfag