TRE210 Trelastindustri

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Anders Qvale Nyrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum 5 studenter.

Frekvens:Emnet tilbys siste gang høsten 2024.

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisningstid ca. 50 timer pluss 5 timer øvinger. Studentenes egeninnsats i form av forberedelser til øvinger og uterder samt innleveringsoppgaver og rapporter: ca. 240 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Maskiner og verktøy for sponskjærende bearbeiding. Vannets binding til trevirkets indre struktur med tilhørende form- og dimensjonsforandring. Balanse mellom fukt i luft og fukt i ved samt dynamisk fukttransport i veden. Kombinert effekt av fukt og temperatur. Trebeskyttelse - modifisering, impregnering og overflatebehandling samt liming. Planlegging av produksjon og logistikk. Skursimulering, skurutbytte og volumkalkyler. Produksjonsøkonomi, kostnads- og lønnsomhetskalkyler.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om trelastindustrien i Norge og hvordan bedriftsstruktur og trelastmarkeder har endret seg de siste tiårene.

Ferdigheter: Studentene skal kunne gjøre rede for metoder, maskiner og verktøy for oppdeling av tømmer og bearbeiding, tørking og modifisering av tre og trebaserte materialer, samt overflatebehandling, impregnering og liming av tre, og for innvirkningen av disse prosessene på treets bruksegenskaper. Studentene skal også kunne gjøre rede for planlegging, styring og kontroll av produksjonsprosessene ved en trelastbedrift.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå hvilke muligheter trelastbedriftene har for lønnsom tilpasning av produksjon, produkter og markeder i fremtiden.

 • Forelesninger, øvinger, mindre og større skriftlige oppgaver samt utferder. Øvingene blir brukt for å konkretisere det teoretiske stoffet. Studentene presenterer enkelte av oppgavene for klassen.
 • Canvas
 • Vil bli annonsert i Canvas.
 • SKOG101, SKOG210
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor brukes ved karaktersetting av skriftlig eksamensbesvarelse.
 • Alle innleveringsoppgaver. Deltakelse på minst 3/4 av utferder kreves for å gå opp til eksamen.
 • Emnet blir ikke gitt dersom færre enn fem studenter.
 • Ca. 50 timer forelesninger, 5 timer øvinger og 3 dager utferder, innleveringsoppgaver.
 • Realfag