Detaljer om emnet THT291

THT291 Avfallsteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: John Morken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig, avlyst vår 2020
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:
Kurset tar opp temaer innen forbruksmønster og avfallsgenerering/sammensetning av avfall. Det vil bli fokusert på husholdnings- og næringsavfall fra innsamling, behandling til deponering av avfall: Avfallsmengder, farlig avfall, avfallsminimering, kildesortering, resirkulering og deponering. Biologiske-, kjemiske- og termiske metoder for behandling av avfall. Spesielt vil behandling av organisk avfall (kompostering, aerob og anaerob behandling) bli drøftet. Man vil også sette søkelyset på bioøkonomi og sirkulærøkonomi. Miljøvurderinger av avfalls-systemer blir også tatt opp i kurset.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene avansert kunnskap om temaene. Studenten skal ha oversikt over og kunne analysere og vurdere de ulike teknologiene som blir drøftet i emnet i lys av målsetningene samfunnet har til at avfallshåndteringen skal være en del av den sirkulære økonomien. Innen temaet behandling av organisk avfall skal studenten i tillegg kunne beregne og dimensjonere anlegg. Studenten skal kunne vurdere ulike behandlingsmetoder med hensyn på miljøpåvirkning. Kretsløpsteknologi (sirkulær økonomi) er et sentralt element i emnet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Utferd.
Læringsstøtte:
Lærer er tilgjengelige i kontortiden.
Pensum:
Pensumlitteratur og -oversikt fastsettes ved kursstart. Canvas vil bli brukt til formidling av deler av kurslitteraturen.
Forutsatte forkunnskaper:
THT100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, JORD101, BIO130.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk frammøte de to førsteforelesningstimene ved oppstart av emnet.

En obligatorisk utferd.

Obligatoriske innleveringsoppgaver.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Kurset er basert på problembasert prosjektarbeid og forelesninger, totalt ca. 150 timer, endags utferd: 8 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått