THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Odd Ivar Lekang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:32

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger og øvelser med hjemmearbeid, ca. 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell .

Om dette emnet

Emnet er et laboratorieemne, og fokuserer på hvordan miljøparameter kan måles ved hjelp av hurtigmetoder (Rapid-analysis). Slike metoder er et viktig hjelpemiddel i tilfeller der man trenger raske og godt pålitelige resultater uten å ta veien om mer avanserte kjemiske målemetoder hvor en trenger større permanente laboratorier. Fokus vil ligge på metoder for måling av vannkvalitet. Aktuelle måleområder vil være gasser som oksygen, nitrogen og karbondioksyd, kjemisk sammensetning, pH, ulike nitrogenforbindelser (TN, TAN, NO2, NO3), fosforinnhold og partikkelinnhold, farge og turbiditet, KOF, BOF og innhold av mikroorganismer. Videre vil det sett på metoder for mengdeberegning og karakterisering av slam, og Jar-test for vurdering av fellingskjemikalier. Vurdering av metoder, hva er feilmargin og hvor mange prøver må tas ut, prøveuttak og vurdering av måleresultater i forhold til ulike bruksområder er andre viktige aktiviteter. Laboratorieøvelsene vil foregå i vannlab. og akvakulturlab. ved NMBU.

Dette lærer du

Studentene skal kunne redegjøre for og beherske aktuelle hurtigmetoder for måling av viktige miljøparametere, i første rekke i tilknytning til vann og slam. Videre skal de kunne beskrive, planlegge og gjennomføre et prøvetakningsopplegg og kunne vurdere analyseresultater.
 • Emnet er lagt opp med en kort teoretisk gjennomgang for deretter at studentene selv skal gjennomføre øvelser i laboratorium. Øvelsene omfatter innleveringsoppgaver som skal evalueres.
 • Faglærer er tilgjengelig for bistand i forbindelse med øvelser og prosjektarbeid i arbeidstiden, via e-post og over telefon utenom undervisningstiden.
 • Oversikt deles ut på forelesninger.
 • KJM100 - Generell kjemi, eller tilsvarende kunnskap
 • Studentene skal utføre og levere inn minst 7 av 9 sett med laboratorieøvelser. Disse gås gjennom og studenten får settene tilbake med kommentarer for mulig oppretting før avsluttende innlevering hvor øvelsene vurderes med godkjent /ikke godkjent .

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor benyttes til å gå gjennom og kvalitetsikre emneopplegg, og til å godkjenne vurderingsopplegget for labraotorieøvelsene og det som skal leveres inn. Bedømming av kandidatenes prestasjoner gjøres med utgangpunkt i fastsatte faglige krav og kriterier. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
 • Kombinert forelesninger og øvelser, totalt 26 timer.
 • Vann- og miljøteknikk (M-VM)

  Aquatic Food Production (AQFOOD)

 • Generell studiekompetanse