THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ulf Rydningen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 250 timer svarende til 10 studiepoeng.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil inneholde følgende temaer: Grunnleggende hydraulikk. Vanningsteknikk for park- og grøntområder. Dreneringsmetoder. Erosjonsrisiko og teknikker for beskyttelse mot erosjon. Geoteknikk, jordstabilitet, poretrykk, utglidninger og setninger. Grunnvann, betydning for grøntområder og lokal overvannshåndtering. Urban hydrologi med nedbørsintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. -Konvensjonell kontra lokal overvannsdisponering, lokal og åpen disponering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet og arealplanlegging, forurensninger i overvann, infiltrasjon, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann.

Dette lærer du

Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om håndtering av vann i bybildet og i grøntområder. Gjennom undervisningen skal studentene lære seg praktiske metoder til bruk i dimensjonering og utforming av anlegg for håndtering av vann i slike anlegg.
  • Forelesninger. Utferd. En semesteroppgave. Øvingsoppgaver.
  • Lærere og eventuelt studentassistenter vil være tilgjengelige for veiledning i forbindelse med forelesninger og øvingstimer.
  • Kompendiet "Vannteknikk for landskapsplanleggere" av Bjerkholt og Lindholm, 2. utgave. Kompendiet legges ut på Canvas. Annet utdelt materiale.
  • Semesteroppgave (gruppearbeid) teller 25 % og skriftlig eksamen (3 timer) teller 75 %.

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
  • Semesteroppgave og fremføring av denne (semesteroppgave teller 25 % for sluttkarakteren).
  • Totalt ca. 50 timer. Utferd. Øvingsoppgaver.
  • THT261: Studiepoengsreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng.