STAT351 Statistisk teori

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Lars Erik Gangsei

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:100

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger : 50 timer.

Kollokvier: 30 timer.

Selvstudium: 170 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. De viktigste asymptotiske resultater i estimeringsteori. Lineærmodeller behandlet generelt ved matriseformulering. Spesialisering til regresjonsanalyse. Estimering og hypotesetesting i lineærmodeller. Multivariable fordelinger ut fra en matriseformulering. Simulering i R/R-studio.

Dette lærer du

KUNNSKAP: Studentene vil få en grunnleggende teoretisk forståelse for de viktigste klassene av matematisk-statistiske modeller som brukes blant annet ved analyse av biologiske data, og for de statistiske metodene som er utviklet i tilknytning til slike modeller.

FERDIGHETER: De skal kunne beregne optimalitetsegenskaper til enkelte metoder. De skal kunne se sammenhenger for eksponensielle fordelingsklasser generelt og for lineærmodeller spesielt. De skal også forstå hvorfor og når en modellreduksjon gir bedre resultat. Studenten skal kunne presentere fagaktuelt materiale, både muntlig og skriftlig.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet og utføre analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem og vurdere holdbarheten av disse resultatene.

 • Forelesninger, selvstudium, regneøvelser. Minst en obligatoriske innleveringer som må godkjennes.
 • Canvas.
 • Vil bli opplyst på første forelesning.

  Læreboken i kurset er (med forbehold revidert opplag før august 2023):

  Hogg, R., McKean, J. & Craig, A.T. 2020. Introduction to Mathematical Statistics, Global Edition. Pearson - United Kingdom

 • STAT100 eller tilsvarende, MATH131 eller tilsvarende. Grunnleggende kjennskap til R/R-studio.
 • Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
 • Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensoppgavene og setter karakter sammen med faglærer.
 • Minst to obligatoriske oppgaver må godkjennes.
 • 4 timer ukentlig, hovedsaklig forelesninger, men også noe regneøvelser.
 • M-BIAS
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag