SKOG220 Skogbehandling

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Andreas Brunner

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Skogskjøtsel (foryngelse, ungskogpleie, tynning, hogstformer, utenlandske treslag) og skoggenetikk.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om de vanligste skogskjøtselsmetoder og effekten av disse på utvikling av trær og skogbestand. Studenten skal ha kunnskap om utenlandske treslag for å kunne identifisere disse og vurdere mulige bruksområder og spredningsevnen. Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i skoggenetikk, genetisk variasjon og proveniensvalg, samt kunnskap om grunnlagene for foredling og klimatilpasning. Kunnskapen skal være mest mulig forskningsbasert og oppdatert.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av skogforvaltningsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformene på bestandsutvikling og produksjon.

Holdninger:

Studenten skal kunne se fordeler med kunnskapsbasert skogforvaltning fremfor tradisjoner og hierarkiske føringer.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

 • Lese pensum, forelesninger, utferder, øvelser og semesteroppgave.
 • Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
 • Samling av lærebøker og artikler.
 • SKOG100, SKOG200, ECOL100.
 • Samlet vurdering:

  • Tester teller 30%.
  • Semesteroppgave teller 20%.
  • Muntlig eksamen teller 50%.

  Gjennomsnittskarakteren av hver enkelt del må være bestått (karakteren E eller bedre) for å bestå emnet.  Tester Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
 • Utferder og øvelser. Gjennomført og signert plagieringsopplæring før semesteroppgaveinnlevering.
 • I blokkperioden: 6 timer per dag, utferd, øvelse, forelesning.

  I parallellperioden: 4 timer per uke, forelesning, seminar, utferd.

 • 10 studiepoeng reduksjon mot gammel versjon av SKOG220 V16 (15 studiepoeng som ble undervist siste gang H2015).
 • GSK