SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Anders Qvale Nyrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:42 timer forelesning, 30 timer utferd og 25 timer bearbeiding av data, øvinger og selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Skogsvirke som industriråstoff - kvalitet og anvendelser. Virkesomsetning og tømmermåling - måleregler, målemetoder, volum- og verdiberegning. Treindustri, treforedlingsindustri og produksjon av trebaserte plater - maskiner, utstyr og prosessteknikk. Videreforedling. Trevirke som energibærer.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal kjenne til hvordan trevirke egner seg som råstoff for ulike produkter. Studentene skal kunne gjøre rede for sammenhenger i verdikjeden for skogprodukter, og kunne gjøre rede for hvordan produksjon, foredling og omsetning av slike produkter foregår.

Ferdigheter: Studentene skal kunne gjennomføre volum- og verdiberegning av tømmer. Studentene skal selvstendig kunne innhente data på produksjon og verdiskapning i den skogbaserte verdikjeden.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne vurdere tre som råstoff for skogindustrien, og de skal ha god kjennskap til skogindustriens produkter og skal kunne gjøre selvstendige vurderinger vedrørende bruk av disse produktene.

  • Forelesninger, bearbeiding av data og journalskriving. Utferder til skogindustri.
  • Canvas.
  • Vil bli annonsert i Canvas.
  • SKOG101, TRE200
  • Skriftlig eksamen (3 timer).

  • Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
  • Deltagelse på minimum 2 utferder. 2 øvingsoppgaver skal være godkjent.
  • 4 timer/uke.
  • GSK