SKOG205 Inventering og ressurskartlegging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Ole Martin Bollandsås

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

1. Hovedelementer i skoglig planlegging. Begrunnelse og motivasjon for hvorfor vi gjør registreringer i skog.

2. Generelt om måling, estimering, feil og usikkerhet.

3. Registreringer og beregninger for enkelttrær. Diameter, høyde, bark, tilvekst, alder, stammeform og volum.

4. Registreringer og beregninger for prøveflater og bestand. Diameterfordeling, middeldiameter, grunnflate, volum, middelhøyde og overhøyde. Variasjoner innen bestand, bestandskubering. Tilfeldig, systematisk og subjektiv utvalgskartlegging. Tilvekstbestemmelse. Bonitering.

5. Registreringer for skoger. Arealbestemmelse. Stratifisering. Feltbaserte takstmetoder. Takster basert på felt- og fjernmålingsdata (laserskanning).

6. Eksempler på registreringsproblemer knyttet til kartlegging av f.eks. viltpopulasjoner eller andre bevegelige populasjoner.

7. Fotogrammetri. Tolking av flybilder.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten skal kunne forklare hvordan registreringer utføres, og metoder anvendes, knyttet til beregning av ulike variabler i skog. Studenten skal også kunne forklare hvilke feilkilder som påvirker nøyaktigheten til registreringer og beregninger. Studenten skal også kunne gjengi hvilke registreringsproblemer som kan være knyttet til kartlegging av andre goder på skogarealet enn virkeressurser. Studenten skal i tillegg kunne forklare hvordan en moderne skogtakst basert på laserskanning blir gjennomført.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende registreringsutstyr for å skaffe tilveie nødvendige feltdata i skogtakster. Studenten skal kunne gjøre beregninger av egenskaper til enkelttrær, bestand og skoger.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse av hvordan man kan frambringe estimater for arealbaserte naturressurser.

 • Forelesninger, regneøvinger, oppgaveinnleveringer og feltøvelser. Problembasert undervisning. Studentaktive læringsaktiviteter.
 • Canvas. Lærer er tilgjengelig for individuell veiledning, f.eks. ved oppgaveløsning.
 • Pensumliste blir gjort tilgjengelig på Canvas.
 • SKOG100
 • Samlet vurdering:

  • En skriftlig oppgave teller 40%.
  • Skriftlig eksamen teller 60%.

  Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen, og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
 • Deltakelse i feltøvelser og oppgaveinnleveringer.
 • Digital eksamen
 • 28 timer forelesning. 22 timer øvinger.
 • RØP200 reduseres med 5 studiepoeng.

  SMI200 Inventering og ressurskartlegging reduseres med 5 stp.

 • Realfag