Course code SKOG200

SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bo Johan Asplund, Line Nybakken
Medvirkende: Line Nybakken, Tron Haakon Eid, Andreas Brunner, Bo Johan Asplund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om trærs biologi og skogens økologi. Videre lærer studenten å bruke verktøy til å beskrive utvikling av enkelte trær og skogbestand som grunnlag for skogproduksjonen. Følgende deltemaer fordyper kunnskapene:

1. Økofysiologi i skog: vekstdynamikk, klimatilpasning, vinterhvile, frostherdighet, bladareal, levetid, karbonallokering og -lagring, reproduksjon/blomstring, betydning av hormoner og kjemisk forsvar.

2. Biogeokjemi: de viktigste næringstoffsyklusene i planter, innen økosystemer og mellom økosystemer, effekter av menneskelige inngrep inkludert skogbruk. 

3. Naturskogdynamikk: naturlig suksesjon i skog, treslagenes rolle i suksesjonen, naturlige forstyrrelser og sammenligning med menneskelige inngrep/skogskjøtselstiltak.

4. Skogproduksjon: utvikling av enkelte trær og skogbestand; estimering av produksjonspotensial ved hjelp av høydebonitet; effekter av treslagsvalg, vekstbetingelser og skogbehandling på utvikling til enkelte trær og bestand.

5. Skogmodeller: Øvelse i å beskrive veksten til enkelte trær ved hjelp av statistiske modeller basert på data samlet inn i skogen. 

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap

Studentene skal ha god kunnskap om produksjonsøkologi og -fysiologi i skogen, skogen som økosystem, naturskogdynamikk og skogproduksjon.

Ferdigheter

Studenten skal kunne beskrive veksten til enkelttrær ved hjelp av statistiske modeller.

Generell kompetanse

Studenten skal få et grunnlag for forståelse og vurdering av skogskjøtseltiltak. Gir også nødvendig bakgrunn til å kunne vurdere effekter av klima- og vernetiltak i skog, og for grunnleggende treteknologi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:

Canvas

Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.

Pensum:
Vil bli annonsert første undervisningsdag og på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100 eller SKOG102
Obligatorisk aktivitet:
Øving i skogmodeller.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%.
  • En mappe som består av tre skriftlige delprøver teller til sammen 30%.

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet. 

Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen og diskuterer med emneansvarlig om læringsmålene er oppnådd.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
2 stp mot tidligere versjon av SKOG220 15 studiepoeng som ble gitt siste gang høsten 2015
Undervisningstid:
Ca 60 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer