SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Hanne Fjerdingby Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Emnet omhandler hva et matsystem er og hvordan matsystemer på ulike nivåer påvirker ulike aspekter av bærekraft, med hovedfokus på det norske matsystemet. Perspektiver på bærekraft løftes og vi går gjennom de fire dimensjonene av bærekraft - miljømessig, sosial, økonomisk og styringsmessig bærekraft og hvordan et matsystem både utfordrer og utfordres av de ulike dimensjonene. Det introduseres til ulike tilnærminger for beregning og dokumentasjon av bærekraft. Emnet ser også på motsetninger mellom bærekraftsmål og hvilken betydning dette kan ha for beslutningsgrunnlaget for et matsystem.

Dette lærer du

Kunnskap

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

 • Vite hva et matsystem er og hvordan det er sammensatt
 • Kunne beskrive hvilke dimensjoner som inngår i bærekraft og kan gi gode eksempler på påvirkningskategorier relatert til matsystemer
 • Kunne beskrive ulike systemperspektiv (eks. lokalt, nasjonalt, globalt)
 • Kjenne til metoder for dokumentasjon av bærekraft i de tre dimensjonene

Ferdigheter

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

 • Kunne gi eksempler på matsystemer og hvordan ulike deler av et system påvirker hverandre
 • Kunne belyse problemstillinger rundt bærekraftige matproduksjonssystemer i nasjonal og global kontekst
 • Kunne reflektere rundt framtidas matproduksjon

Generell kompetanse

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

 • Ha en grunnleggende forståelse av kompleksiteten i matproduksjonssystemer
 • Evne å diskutere relevante problemstillinger med forankring i etablert kunnskap
 • Kjenne til innovative og helhetlige løsninger for bærekraftig matproduksjon
 • Forelesninger, gruppediskusjoner, gruppearbeid.
 • Oppdatert litteratur innen området. Pensum oppgis på Canvas, ingen lærebok.
 • Muntlig eksamen

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor benyttes.
 • Obligatorisk deltakelse i organisert gruppearbeid med avsluttende presentasjon.
 • 13 dobbelttimer med forelesninger, gruppediskusjoner og gruppearbeid.
 • GSK