REIS210 Naturveiledning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:John Peter Fredman

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 125 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og øvelser/utferd.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokk.

Om dette emnet

Naturveiledning innebærer formidling av kunnskap og omsorg for naturen. Målet er å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen. Emnet skal gi studentene en forståelse av naturveiledning som verktøy for læring, rekreasjon og vern av natur og kultur. Det legges særlig vekt på koblingen mellom økt kunnskap og forståelse, større opplevelsesverdi, og potensialet for endret bevissthet og atferd. Naturveiledningens rolle for naturbasert reiseliv/friluftsliv, forvaltning og planlegging er sentral i emnet. Studentene lærer fagets sentrale teorier og ulike metoder, teknikker og virkemidler for praktisk naturveiledning. Emnet består av forelesninger, utferd og praktiske øvelser.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Kandidatene skal kunne beskrive og analysere utviklingen og betydningen av naturveiledning for reiseliv/friluftsliv, naturforvaltning og planleggingsfag. De skal ha innsikt i det teoretiske fundamentet, begreper, definisjoner, og forholdet til beslektede fagfelt. De skal ha kunnskap om hvordan man utformer og utøver praktisk naturveiledning og analyserer dets effekter. Kandidatene skal kjenne til og kunne benytte forsknings- og utviklingsarbeid på området.

Ferdigheter:

Kandidatene skal kunne planlegge og gjennomføre ulike veiledningsprosjekter. Basert på sin kunnskap skal kandidatene kunne utforme og koordinere opplegg for naturveiledning tilpasset ulike formidlingsobjekt og målgrupper. De skal kunne bruke ulike kommunikative virkemidler og kanaler.

Generell kompetanse:

Kandidatene skal kunne evaluere konsekvensene og betydningen av naturveiledning, både effekter for målgrupper og for natur og miljø. De skal kunne kommunisere med ressurspersoner på ulike fagområder og være i stand til å analysere, nyttiggjøre og videreformidle kunnskap fra disse. Kandidatene skal være i stand til å anvende sin kompetanse som bidragsytere i flerfaglige prosjekter.

 • Forelesninger, utferd og øvelser.
 • Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Veiledning av øvelser og semesteroppgaver.
  • Ham, S. H. (2013). Interpretation: making a difference on purpose. Consortium Book Sales & Dist.
  • Nordisk Ministerråd (2019). Naturveiledning i Norden. En bok om opplevelser, læring, refleksjon og deltakelse i møtet mellom natur og menneske. Nord 2019:031
  • Artikler
  • Spesifisering av pensum (kapitler og artikler) ved emnets oppstart
 • Samlet vurdering:

  En individuell semesteroppgave teller 40% (naturskilt). En skriftlig gruppeoppgave om turguiding teller 30% og muntlig presentasjon av gruppeoppgaven teller 30%. Alle oppgavene må bestås for å bestå emnet.  Skriftlig gruppeoppgave - Turguiding Karakterregel: Bokstavkarakterer Individuell semesteroppgave - Naturskilt Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig presentasjon av gruppeoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Det benyttes ekstern sensor ved karaktersetting av emnets deleksamener.
 • Utferd og øvelser.
 • Ca. 60 timer forelesninger, utferd og øvelser.
 • Obligatorisk for M-REIS-studenter som har fortrinnsrett ved opptak. Andre søkere prioriteres etter relevans og nivå på utdanning.
 • GSK