PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Sigrid Marie Gjøtterud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:22

Frekvens:Ved behov

Forventet arbeidsmengde:Kurstimene er satt til 25 timer på samlinger, 25 timer er satt til forarbeid, planlegging, gjennomføring og refleksjon over veiledning av master og/eller PhD studenter. 75 timer er satt til lesing av kurslitteratur, styringsdokumenter, samt skriving av essay. Totalt 125t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning i vårparallell og vurdering i juniblokk

Om dette emnet

Studiet skal gi innsikt i veiledningspedagogiske teorier, grunnprinsipper og modeller knyttet til master- og PhD-veiledning. Deltakerne får også praktisk erfaring med bruk av veiledningsprinsippene og modellene. De relasjonelle aspektene ved veiledning blir vektlagt. Fordi mange master- og PhD-studenter opplever utfordrende perioder i studiet, legger vi også vekt på den vanskelige veiledningssamtalen. Interkulturell veiledning er et annet tema som blir belyst. Videre er etiske perspektiver på veiledning knyttet til relasjon, prosess og produkt sentrale. Studiet skal også gi økt bevissthet om hvordan rammebetingelser for veiledning av master- og PhD-studenter (ved NMBU) påvirker veiledningen.

Dette lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • Kan gi eksempler på og diskutere sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder knyttet til veiledning av master- og PHD-studenter
 • Kan gi eksempler på forsknings- og utviklingsarbeid innenfor feltet veiledning i høyere utdanning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere og bruke relevante strategier og metoder for veiledning av master- og PhD-studenter som fremmer etisk bevissthet, kritisk tenkning, kreativitet og selvstendighet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante veiledningsetiske problemstillinger
 • kan kommunisere om og drøfte veiledningsfaglige problemstillinger med kolleger og studenter
 • kan bidra til nytenking innen organisering og gjennomføring av master- og PHD-veiledning ved eget fakultet og på universitetet
 • Forelesninger, erfaringsdeling, diskusjoner, kollegaveiledning og refleksjonsnotat.
 • Kollegaveiledning og tilbakemelding på oppgaver.
 • Litteraturliste sendes deltakere før kursstart og vil være tilgjengelig i Canvas.
 • Noe veiledningserfaring, helst på master og/eller PhD-nivå.
 • Essay, omfang 3500 - 4000 ord.

  Essay leveres 3 uker etter siste samling

  Karakter: Bestått/ikke bestått • Ekstern sensor godkjenner oppgavetekst og sensurerer alle besvarelser.
  • Forarbeid: Notat om veiledningserfaring som sendes inn før kursstart.
  • Mellomperiodearbeid: Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen veiledning, notat som sendes inn mellom samlingene.
  • Minimum 75% deltakelse i samlingene.
 • 2 samlinger à 2 dager kl. 09.00 - 15.00
 • Akademisk ansatte som enten veileder master- og/eller PhD-studenter

  Ansatte som skal søke om opprykk til professor eller vil søke om merittering på bakgrunn av undervisning

  Akademisk ansatte med minst 25% stilling ved NMBU

 • Ingen
 • Emnet er primært for ansatte ved NMBU og har påmeldingsfrister som ikke nødvendigvis følger den akademiske kalenderen.