PPVE200 Veiledningspedagogikk 1

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Hans Erik Lefdal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum 8 og maksimum 24

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Normert arbeidsinnsats er 25 timer pr studiepoeng.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk, vårparallell og høstparallell.

Om dette emnet

Målgrupper: Veiledere og rådgivere i UH-sektor og lærere i NMBUs universitetsskoler, partnerskapsskoler og samarbeidsskoler i DEKOMP, som har veiledningsoppgaver for lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Krav til veiledningskompetanse for praksislærere i lærerutdanning: Kravene er beskrevet i nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene, i Yrkesfagløftet og UDIR sin veiledning av nyutdannede lærere.

PPVE200 15. stp. er del 1 av en veilederutdanning på til sammen 30 stp. Del 2 er emnet PPVE210, 15 stp.

Temaer: Veiledningsstrategier og ferdigheter, inkludert kommunikasjons-, lytte- og påvirkningsferdigheter. Utgangspunktet for veilederopplæringen er den aktuelle utdanningens og opplæringens mål, lov og planverk. Veilederopplæringen skal knyttes til målgruppenes arbeidsoppgaver og deres behov for kompetanseutvikling.

Dette lærer du

Kunnskaper

Kandidaten har god innsikt i:

- veiledning som begrep, ulike strategier og ferdigheter i veiledning

- ulike yrker og profesjoner /læreryrket som profesjon

- studier og studenters situasjon / lærerutdanning og nyutdannede læreres situasjon

- skole og universitet som organisasjon

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

- kunne bruke ulike strategier, ferdigheter og metoder i veiledningen og kunne reflektere over og etterleve de krav som stilles til veiledningsoppgaven og som fremmer lærings- og utviklingsprosesser

- delta i, observere, analysere og reflektere over veiledning av og sammen med studenter / lærerstudenter i praksisopplæring eller nyutdannede lærere

- analysere, forstå og drøfte det spesielle ved ulike veiledningssituasjoner.

- identifisere de overordnede rammene for veiledning og utdanningenes siktemål

- utvikle, gjennomføre og vurdere et veiledningsforløp med studenter og lærerstudenter i praksis.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

- reflektere over, utvikle og handle ut ifra etisk profesjonelt veiledningsståsted

- reflektere over egen kompetanse

- reflektere over rollen til den som veiledes i samarbeid med den veiledede.

 • Samling på campus, veiledning i egen arbeidsplass og skriving med støtte i litteratur. Veiledningssituasjonene skal dokumenteres og knyttes til anbefalt litteratur. Primært er det studenter, lærerstudenter og nyutdannede lærer som skal veiledes.
 • Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene av medstudentene og lærere.
 • Litteraturlisten skal utformes av den enkelte student i henhold til egne behov og studiets formål. Eget pensum skal godkjennes av emneansvarlig. Felles og sentral litteratur vil bli anbefalt i Canvas.
 • Jobber med rådgivning i høyere utdanning eller som lærer på ungdomsskolen eller videregående skole.
 • Individuelt, skriftlig refleksjonsnotat.

  Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner ekamensoppgaven og sensurer refleksjonsnotatet.
 • Tre skriftlige, individuelle veiledningslogger.

  Karakteruttrykk: Godkjent/ ikke godkjent.

 • Kurset består av til sammen 3 hele dager og 3 halve dager med undervisning:

  Torsdager fra 12.00-16.00 og fredager fra 09.00-1400.

  • Lærere ansatt ved universitets- og partnerskapsskoler tilknyttet NMBU
  • Rådgivere og veiledere ved NMBU.