PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Aksel Hugo

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Normert arbeidsinnsats er 25 timer pr studiepoeng. Arbeidet er fordelt på deltakelse i samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter mellom samlingene.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen og juniblokka.

Om dette emnet

Utvikling av egen praksis og praksisteori som faglærer i realfag og naturbruksfag gjennom didaktisk teori, øvinger og refleksjon. Planlegging, gjennomføring og vurdering av utdanning for bærekraftig utvikling med støtte i didaktisk tenkning, læreplaner og lovverk. Sentrale fag- og yrkesdidaktiske tema er samspill mellom ulike læringsformer og læringsarenaer, design av læringsløp og verkstedslæring, utforskende arbeidsmåter, fenomenologisk og virksomhetsbasert læring, yrkesdidaktiske prinsipper, omvendt læreplanarbeid, uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter, selvregulert læring og egenvurdering. I tillegg vektlegges transformativ læringsteori, uteundervisningsmetodikk og utvikling av tverrfaglige arenaer og arbeidsmåter i naturfag og naturbruk.

Dette lærer du

Studenten har utviklet egen kompetanse, praksis og praksisteori i utdanning for bærekraftig utvikling.

Kunnskap. Kandidaten...

 • har fag-/yrkesdidaktisk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har forståelse for skoleslagets og opplæringsløpets egenart
 • har kunnskap om læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets/yrkets egenart og tradisjoner.
 • kan formidle fag- og yrkesdidaktiske problemstillinger i et profesjonsfelleskap


Ferdigheter. Kandidaten...

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig/yrkesfaglig utviklingsarbeid
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder og digitale verktøy
 • kan differensiere og tilpasse undervisning i faget ut fra et elevperspektiv og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan analysere læreplaner i fag og utvikle lokale planer, samt ha innsikt i sluttvurdering i faget
 • kan kritisk vurdere fagenes samfunnsrolle og verdier og omsette dette i egen undervisning.
 • kan naturbruksrette naturfaget inn mot relevante områder i naturbruk


Generell kompetanse. Kandidaten...

 • kan selvstendig videreutvikle egen praksis og praksisteori som faglærer i realfag og naturbruksfag gjennom didaktisk teori, øvinger og refleksjon
 • kan stille eller reise kritiske spørsmål til informasjonskilder, lærebøker, eksisterende teorier og praksiser
 • kan kritisk reflektere over faglige/yrkesfaglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan stimulere til fag- og yrkesstolthet, refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner
 • kan vurdere fagets verdier og samfunnsrelevans og omsette dette i egen undervisning
 • Emnet er både praksisbasert og samarbeidsbasert med fokus på utvikling av egen lærerkompetanse og praksisteori. Læring skjer i veksling mellom undervisning og dialog, øving og refleksjon, praksis og teori. Det dannes skrivegrupper som deler erfaringer og samarbeider om oppgaver gjennom hele læringsløpet.
 • Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene av lærere og medstudenter. Det etableres skrivegrupper som deler erfaringer og samarbeider om oppgaver gjennom hele studieløpet.
 • Oversikt over litteratur ligger i Canvas.
 • Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i minst ett fag i hver av følgende to grupper: 1. Naturfag, matematikk, informatikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi. 2. Programfag i naturbruk i videregående opplæring.
 • Muntlig eksamen.

  Karakteruttrykk: A-F.  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensordningen og -oppgavene og sensurer muntlig eksamen.
 • Det er tre obligatoriske aktiviteter i emnet:

  • To oppgaver i fag-/yrkesdidaktikk
  • Sikkerhetskurs

  Utfyllende informasjon om hvordan aktivitetene er organisert ligger i Canvas.

  Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

 • Emnet består av 7 samlinger.
 • PPU-HEL, PPU-DEL
 • Realfag og naturbruk.