PPFO402 Forskerens egen utvikling

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Knut Omholt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:12

Frekvens:Ved behov

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet har ordinært undervisning i vårparallellen og juniblokken. Vurdering i juniblokken.

Hvis eksterne institusjoner kjøper kurset for gjennomføring hos dem, kan det være aktuelt med undervisning i augustblokk og høstparallell og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I kurset ser vi på krefter og konflikter som kan gjøre seg gjeldende i ens indre når en skal utvikle seg som forsker. Deltakerne skal bli klar over hvordan de forholder seg på kritiske punkter i sitt virke og hvilke valg de gjør. Og de skal erverve seg et språk til å kunne kommunisere med andre om de viderverdigheter en kan komme ut for i utviklingsprosesser, til benyttelse for eksempel i veiledning av egne studenter eller i kommunikasjon med kolleger i forsøks-, utviklings- og forskningsarbeid.

Kurset er et tilbud til forskerstudenter, til de som er inne i liknende kvalifiseringsprogrammer og til de som driver undervisning eller veiledning innen FoU-arbeid.

Å utvikle seg som forskende menneske har både en faglig og en personlig side. Den som skal forsøke å bringe fram noe nytt på et felt, kan komme til å støte på flere utfordringer: Hvor motivert er jeg for oppgaven? Hvordan forholder min forskning seg til mine personlige forutsetninger? Hvor dristige spørsmål våger jeg å stille? Hvor åpen for alternative inntrykk tør jeg å være når jeg skal forfølge spørsmålene? Hvor utholdende klarer jeg å søke etter innsikt? Hvor selvstendig greier jeg å sortere det materialet jeg finner? Hvordan kan jeg føre fram det jeg har satt sammen? Hvor beredt er jeg til å provosere de eksisterende virkelighetsoppfatninger? Disse spørsmålene indikerer at en på en rekke punkter i en forskningsprosess kan bli stilt overfor valget mellom å holde seg til det kjente og trygge eller å gå inn i det ukjente og risikable. Hvordan en klarer å møte disse valgene på det personlige plan, får konsekvenser for hvor djervt en formår å gå til verks faglig. Det personlige og det faglige er derved nært forbundet med hverandre i utvikling av ny kunnskap. Å bli klar over hvordan de indre opplevelser av konfliktene arter seg, kan hjelpe en til å overkomme problemene på en mer fruktbringende måte. Striden mellom skapende og konserverende krefter har alltid virket i tilværelsen, og menneskene har opp gjennom tidene strevet med å forstå og forene dem. Fra mytiske fortellinger og andre kunstneriske uttrykk som tar opp dette tema, kan vi hente bilder på faser i utviklingsprosesser. I kurset belyser vi dilemmaene i skapende virksomhet med materiale deltakerne selv bringer fram, med motiver fra myter, eventyr, poesi og billedkunst, og med hendelser i kjente forskeres og kunstneres virke.

Dette lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til typiske dilemma en kan komme ut for i sin utvikling som forsker
 • kjenner til mytiske og kunstneriske motiv en kan bruke som metaforer for konflikter i skapende prosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bearbeide egne indre konflikter i forskningsarbeid og andre skapende prosesser ved hjelp av mytiske og kunstneriske motiv

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke bilder på dilemma i skapende prosesser i sin veiledning av studenter og i sin kommunikasjon med kolleger i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Emnet består av to samlinger, den første på fire og den andre på to dager, og av skriving av et essay i perioden mellom samlingene. I den første samlingen vil vi bruke uttrykksmidler som tegning, maling, forming, bevegelse og skriving til å kalle frem opplevelser av hva faser i skapende prosesser kan bestå i. (Metodene krever ingen spesielle kunstneriske forutsetninger!) Deltakerne deler opplevelsene fra øvingene og fra sitt arbeid med hverandre. De uttrykkene og erfaringene som kommer frem, utdyper vi ved motiver fra mytiske beretninger, annen kunst og forsker- og kunstnerbiografier. I den andre samlingen skal den enkelte deltaker legge frem innholdet i sitt essay for de andre, gjerne ved aktiviserende metoder.
 • Deltakerne får veiledning i skriving av essayet i tiden mellom samlingene.
 • Liste over litteratur med et omfang på ca 800 sider deles ut ved emnets start.
 • Én skriftlig oppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

  Den enkelte deltaker skriver et essay om sin egen utvikling, og om hvordan han/hun kan bruke mytiske og kunstneriske motiver og egne uttrykk til å belyse denne og til å få inspirasjon til å bearbeide aktuelle konflikter. Deltakeren presenterer innholdet i essayet, og får kommentarer til den fra de andre deltakerne og fra læreren. • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbersvarelsene fra alle eksaminandene.
 • Krav om deltakelse i minimum 80% av undervisningen.
 • Forelesninger: 10 timer. Øvinger: 17 timer. Seminarer: 17 timer.
 • PhD-studenter
 • GSK