PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Lars Olav Brandsæter

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:År med oddetall

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

I forelesninger vil kunnskap om biologien til grupper av ugras og enkeltugras gjennomgåes. En viktig del av undervisningen vil være på hvordan ulike spesifikke tiltak påvirker de forskjellige ugras på en artsspesifikk måte, og hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseen mellom ugras og kulturplante. En del av emnet vil gjennomføres som semesteroppgave.

I deler av undervisningen vil vi tilrettelegge for individuell fordypning innen ugraskontroll i hhv. åkervekster, fôrproduksjon (grasmark/beite) eller grøntanlegg. Dette vil sikre faglig utbytte og relevans for studenter både innenfor plantevitenskap, husdyrvitenskap og grøntmiljø/landskapsingeniør.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Kunnskap om biologien til ulike grupper av ugras (eks. ettårige, flerårige) med spesiel fokus på utvalgte ugrasarter og forskjeller i livssyklus mellom og innen biologisk ugrasgruppe.
 • Kunnskap om hvordan og hvorfor ulike direkte og forebyggende tiltak har forskjellig effekt på ulike ugrasarter.
 • Kunnskap om hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseforholdet mellom ugras og kulturplante.
 • Kunnskap om prinsippene for samspill ugras-kulturplante, herunder både konkurranse og allelopati ("kjemisk samspill")
 • Kunnskap om innovative, behovsrelaterte tiltak.

Ferdigheter:

 • Skal kunne anvende sin kunnskap til å utarbeide gode tiltak/strategier mot ulike ugras i forskjellige situasjoner

Generell kompetanse:

 • Lage forslag til bekjempingsstrategier også for andre ugrasarter (enn de som er gjennomgått spesifikt i emnet) ved å bruke generell kunnskap og ferdigheter for gjennomgåtte arter. Sette tiltak mot ugras inn i en større sammenheng hvor også andre viktige målsetninger tas med i betraktning.
 • Forelesninger, semesteroppgave og seminar.
 • Hovedlærer er tilgjengelig
 • Sigurd Håkansson 2003. Weeds and weed management on arable land: An Ecological approach
 • Generelt bachelor i biologiske fag, herunder PLV200 eller PLV210
 • Muntlig eksamen teller 70%, semesteroppgave/øvelse 30%. Alle deler må være bestått.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Bruk av ekstern sensor
 • Øvelser, semesteroppgave og seminar.
 • Forelesninger: ca 30 timer Øvelser: ca 10 timer Seminar: ca 10 timer
 • M-PV, M-BIOL
 • Realfag