PLV330 Biologisk kontroll -Samspill mellom insekter, planter og naturlige fiender

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Lene Sigsgaard

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet undervises i januarblokka.

Om dette emnet

Bærekraftig bekjempelse av skadedyr forutsetter en økologisk basert forståelse for skadedyrs biologi og livssyklus i relasjon til planter, naturlige fiender og dyrkningssystemer. Kurset vil fokusere på biologisk kontroll av insekter og midd på planter. Emner vil omfatte: samspill mellom planter, skadedyr og naturlige fiender i skala fra individ til landskap; strategier for biologisk kontroll med eksempler på praktisk anvendelse, grupper av naturlige fiender (predatorer, parasitoider, mikroorganismer); intercropping; bevaring av diversitet av naturlige fiender for å forbedre biologisk kontroll; etikk, lovgiving og risikovurdering.

Et begrenset sett av forsøk og demonstrasjoner i labb vil bli gitt i relasjon til biologisk kontroll. Emner kan variere fra år til år. Eksempler er: Predator-bytter samspill (adfærd); Effekt av temperatur/diett/vertplante på insekt herbivor eller predator; demonstrasjon av insekters orientering i forhold til planteduftstoffer (electroantennogram/vind tunnel)

Studentene som ønsker ytterligere fordypning i temaet kan ta semesteroppgave i PJH360.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Beskrive prinsipper og metoder for overvåkning av insekter på vekster
 • Beskrive de vesentligste metodene til å forebygge og bekjempe skadedyrsangrep
 • Beskrive og forstå de strategier som anvendes i integrert plantevern og biologisk kontroll
 • Kunne karakterisere de viktigste typer av organismer som anvendes i biologisk kontroll eller har fremtidig potensiale for biologisk kontroll
 • Viten om bio-assays og feltforsøk av relevans for biologisk kontroll

Ferdigheter:

 • Innsamle og analysere resultater av overvåking og kunne kommunisere et grunnlag for beslutning for dyrkere
 • Kunne velge en organisme til biologisk kontroll i et gitt system
 • Kunne velge relevante metoder til å studere samspill mellom skadedyr, naturlige fiender, og omgivelser, og analysere resultater
 • Kunne analysere og ta beslutning om potensielle risikofaktorer ved å anvende biologisk kontroll eller andre bekjempelsesmetoder i et gitt system og i en mer generell sammenheng
 • Skal kunne anvende sin kunnskap til å utarbeide gode tiltak/strategier mot ulike skadedyr i forskjellige situasjoner. Evne til at overføre viten til andre besluttnigsprosesser med tverrfaglige elementer som for eksempel: biologi, agronomiske tiltak, og etikk

Generell kompetanse:

 • Forslag til bekjempelsesstrategier mot et insekt (eller midd) ved å bruke generell kunnskap og ferdigheter om skadedyr-nyttedyr interaksjoner i dyrkingssystemer. Evne til å overføre denne viten til andre besluttningsprosesser med tverrfaglige elementer, for eksempel biologi, agronomiske tiltak, dyrkningssystem og etikk.
 • Emnet gjennomarbeides ved hjelp av forelesninger, øvinger og seminarer.
 • Hovedlærer vil være tilgjengelig for veiledning
 • Hajek AE, Eilenberg J. Natural enemies: an introduction to biological control. 2 ed. Cambridge University Press, 2018. 439 s. (note: vesentlige endringer siden 2004 first edition)

  og utdelte vitenskapelige artikler.

 • Minst ett av disse: PLV200, PLV210, ZOOL220, ZOOL240, BOT130, ECOL100
 • Muntlig eksamen teller 100%.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Bruk av ekstern sensor
 • Deltagelse på øvelser og seminarer.
 • Emnet er under revisjon, endringer kan forekomme.
 • Forelesninger: ca. 30 timer Øvelser: ca.6 timer Seminar: ca. 8 timer
 • M-PV, M-BIOL
 • Realfag