PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Frode Kjosavik

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil ta opp grunnleggende moral- og verdispørsmål omkring menneskets forhold til seg selv, til andre levende vesener og til naturen i sin helhet: Hvilken forbindelse er det mellom menneskesyn og natursyn? Teller fremtidige generasjoners behov for naturressurser like mye som nålevendes? Er det bare mennesket som har moralsk status, eller har også andre livsformer krav på vern? Hvor stor rett har mennesket til å utnytte andre organismer til egne nytteformål? Ulike sider ved dyreforsøk vil bli belyst med utgangspunkt i bl.a. velferds- og rettighetstenkning. Forståelsen av teknologi og teknologiutvikling vil bli drøftet, herunder bioteknologi. Helhetssyn på naturen vil bli diskutert, dels ut ifra deres normative implikasjoner, med snever antroposentrisme og dypøkologi som to ytterpunkter, dels ut ifra deres deskriptive premisser, dvs. ut ifra hvor vitenskapelig velinformerte de kan sies å være. Grunnlaget for miljøproblemer vil bli tematisert. Ulike begreper om bærekraft vil bli analysert. Med tanke på løsning av miljøproblemer vil det bli lagt vekt på hvordan det "økologisk gode" samfunn kan arte seg. Med utgangspunkt i klimaspørsmål vil vi komme inn på forholdet mellom vitenskap og politikk, og på klimarettferdighet.

Dette lærer du

Studenten skal: Få økt kunnskap om statusen til prosesser i naturen og om verdispørsmål forbundet med menneskets forhold til dyr og til miljøet. Utvikle ferdigheter mht. å analysere og reflektere kritisk over dyreetiske og miljøetiske problemstillinger, som også innebærer å kunne sette dem inn i en større naturvitenskapelig og økofilosofisk sammenheng. Oppnå generell etisk kompetanse vedr. spørsmål som angår den samfunnsmessige forvaltningen av natur og miljø, og, mer spesifikt, oppnå økt forståelse av vitenskapenes (spesielt biovitenskapenes) rolle i denne sammenhengen.
  • Kurset gis på campus. Det legges stor vekt på diskusjon. Undervisningen består i både forelesninger og seminarer, der det teoretiske stoffet som formidles gjennom forelesningene, anvendes på konkrete miljøetiske problemer. Arbeid med slike miljøetiske problemstillinger vil danne grunnlaget for de oppgavene som gis til avsluttende eksamen.
  • Eget kompendium.
  • Skriftlig eksamen på campus (3 timer) teller 100%.

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Ekstern evaluering av opplegget.
  • To timer i uken: 2/3 forelesninger, 1/3 seminar.
  • GSK