NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thomas Luypaert

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Seminarer, forelesninger og personlig veiledning: 50 timer. Forberedelse til seminarene, egen presentasjon, skriving av rapport og semesteroppgave og lesing til eksamen 200 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet undervises i vårparallellen. Dette emnet har undervisning/evaluering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet har som mål og veilede studenter til et avansert nivå i tropisk økologi og naturforvaltning. Emnet setter søkelys på tropiske økosystemer med bevaring og forvaltning av disse. Det er et spesielt fokus på biodiversitet og hvordan artsmangfoldet påvirker økosystemenes funksjon og ulike tjenester. Emnet er en kombinasjon av grunnleggende økologi og mer anvendte problemstillinger og setter søkelys på bevaring og forvaltning av tropiske økosystemer. En rekke fageksperter bidrar i undervisningen. Studentenes egne bidrag er en integrert del av emnet både i form av presentasjoner og diskusjoner. En viktig del av emnet er at studentene skriver en semesteroppgave i et relevant faglig tema.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene vil ha avansert kunnskap om tropiske økosystemer og deres forvaltning. De vil ha dybdekunnskap om gjeldende teorier som relateres til tropisk biodiversitet og økosystemenes funksjon. De vil også ha avansert kunnskap om tropiske økosystemtjenester og bevaring av tropiske økosystemer.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å nyttiggjøre seg økologisk kunnskap i forvaltningen av tropiske økosystemer. Studentene skal videre kunne benytte tilegnet økologisk kunnskap til å vurdere og skrive vitenskapelige rapporter relatert til problemstillinger innen tropisk økologi. Studenten skal kunne arbeide selvstendig og kritisk med vitenskapelig litteratur, og kunne syntetisere denne kunnskapen til vitenskapelige rapporter.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne bruke sin økologiske kunnskap også utenfor det rent tropiske fagfeltet. De skal være i stand til å vurdere teori og hypoteser og kommunisere med andre forskere innenfor forskjellige naturvitenskaplige disipliner.

 • Forelesninger, seminarer og semesteroppgave.
 • Læringsstøtte gis av emneansvarlig med muligheter for individuelle møter med studentene. Det legges særlig vekt på veiledning ved skriving av semesteroppgaven.
 • Pensum er satt sammen av vitenskapelige artikler av høy faglig kvalitet. Artikler og annen litteratur gjøres tilgjengelig i Canvas. Dette vil gi nyttig bakgrunnskunnskap for studentenes arbeid med semesteroppgaven.
 • Avsluttet bachelorgrad og økologikunnskap tilsvarende ECOL200.
 • Samlet vurdering.

  Skriftlig slutteksamen teller 60 % og semesteroppgave teller 40 %. Begge deler må være bestått.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensoren evaluerer både skriftlig eksamen og semesteroppgavene.
 • Deltakelse i seminarene
 • Studentene kan bruke ordbok på eksamen.
 • Seminarer og forelesninger: 40 timer.
 • Realfag