NATF301 Praktisk naturforvaltning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Ronny Steen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisningtid: 12 timer. Studentenes egeninsats på prosjektoppgaven: 113 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Studentene skal få en innføring i og oppnå avansert kunnskap om hvordan man utfører og rapporterer prosjekter innenfor praktisk naturforvaltning. Studentene skal arbeide sammen med en kontaktperson som er naturforvalter i offentlig forvaltning eller organisasjon.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha grundig innsikt i praktiske oppgaver som naturforvaltere arbeider med i offentlig forvaltning eller i ulike organisasjoner.

Ferdigheter: Studenten skal kunne analysere problemstillinger og komme med forslag til løsninger, basert både på innsamlet relevant kunnskap og tidligere tilegnet kunnskap. Dette innebærer kritisk tenkning, analyse og tolkning av informasjon, og anvendelse av akademisk kunnskap i praktiske problemstillinger. Studenten skal også kunne skrive en faglig rapport for en oppdragsgiver.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha en solid forståelse av praktisk lokal naturforvaltning i Norge, kunne analysere og kommunisere relevante faglige problemstillinger, både muntlig og skriftlig, og kunne samarbeide med naturforvaltere i offentlig forvaltning eller organisasjon.

 • Studentene får forelesninger om hvordan man utfører oppgaven og skriver rapporten til oppdragsgiveren. Studentene skal jobbe i grupper og i samarbeid med oppdragsgivere, som får oppgaven etter at emnet er avsluttet. Studentene må selv finne og tolke mye av informasjon som brukes i oppgaven.
 • Studentene får læringsstøtte gjennom forelesninger som beskriver hvordan slike rapporter skrives. De kan også få veiledning fra emneansvarlig i kontortiden.
 • Ikke noe fast pensum.
 • Bachelorgrad innen relevant fagområde
 • Studentene evalueres på bakgrunn av en prosjektoppgave.

 • Sensoren skriver en rapport om hver oppgave. Hensikten med rapporten er å påpeke positive og negative aspekter av rapporten, som studentene kan lære av.
 • De første og siste forelesningstimene (introduksjonen og prosjektpresentasjonene) samt det første møtet med kontaktpersonen er obligatoriske.
 • Emnet består av en gruppeoppgave med en forvaltningsmyndighet (vanligvis kommune eller fylke) eller en organisasjon som oppdragsgiver. Studentene får en oppgave som oppdragsgiveren har valgt blant relevante problemstillinger de arbeider med. Det er et nært samarbeid mellom emneansvarlig og de eksterne
 • De faste timene er: Introduksjonen og forelesningen om rapportskriving tar ca. 3 timer. Det første møtet med kontaktpersonene tar ca. 3 timer. 3 timer blir avsatt til å gi råd under arbeidets gang, og prosjektpresentasjoner tar 3 timer. Resten av tiden blir brukt til gruppearbeid og eventuelt videre kontakt med kontaktpersonene.
 • Studenter på M-NF.
 • Realfag