MVI393 Kjemisk mattrygghet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Roland Peter Kallenborn

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger/kollokvier/presentasjon av gruppeoppgaver 24 timer, gruppeoppgaver 20 timer, selvstudium 81 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.

Om dette emnet

Emnet gir en oversikt over ulike kjemiske og biogene stoffer i råvarer og matprodukter som kan utgjøre en helserisiko for forbrukere; tilsetningsstoffer, prosessfremkalte kontaminanter, miljøgifter, naturlige toksiner, antinæringsstoffer, sprøytemidler og legemiddelrester. Det legges vekt på de stoffene som er mest relevante for norske og europeiske forhold. Det fokuseres på generelle toksikologiske prinsipper, bestemmelse av akseptable og tolerable inntak, risikovurdering og tiltak som benyttes for å begrense forekomst av enkelte stoffer i verdikjeden.

Kurset´s læremål bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 & 15

Dette lærer du

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • Ha inngående kunnskap om ulike klasser av fremmedstoff og biogene substanser som kan forurense og påvirke råvarer, fôr og mat, hvordan disse stoffene kommer inn i mat-verdikjeden og hvilke strategier som kan benyttes for å forhindre eller begrense slik forurensning.
 • Kunne forklare viktige begreper innen fagfeltet toksikologi, effekter til de ulike stoffene og faktorer som påvirker deres toksiske potensiale.
 • Forklare hva risikoanalyse, vurdering og håndtering i forhold til mattrygghet er og hvilke organisasjoner som er involvert i denne type arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • Beherske grunnlegende fagterminologi relevant for fagfeltet mattoksikologi.
 • Kunne tolke vitenskapelige tekster innen fagfeltet.

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • Kunne anvende kunnskapen om fremmedstoff og deres toksiske potensiale i andre fagfelt innen matvitenskap og ernæring.
 • Forelesninger og kollokvier i utvalgte tema. Skriftlig innlevering og muntlig fremføring av gruppeoppgave i oppgitt eller selvvalgt tema.
 • Studentene kan kontakte emneansvarlig lærer. Canvas.
 • Utvalgte deler av

  • Helferich, W. and Winter C.K. (2000) Food toxicology, CRC Press, 240p, ISBN 9780849327605
  • T Shibamoto & L Bjeldanes (2009) Introduction to Food Toxicology, Elsevier
  • S T. Omaye, Food and Nutritional Toxicology (2004) CRC Press
  • Scientific papers

  Pensumliste vil være tilgjengelig ved kursstart

 • Bachelor i Matvitenskap eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen (teller 60 % av sluttkarakter). Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av gruppeoppgaver (teller 40 % av sluttkarakter).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor bedømmer alle rapporter og eksamensbesvarelser.
 • Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av gruppeoppgaver.
 • 2 - 4 timer per uke med forelesninger/kollokvier/presentasjon og gruppeoppgaver.
 • M-MAT
 • Realfag