MVI250 Emballeringsteknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Marit Kvalvåg Pettersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Totalt 125 t:

22 timer forelesninger (inkludert gjesteforelesere), 20 timer gruppearbeid (organisert tid) , 8 timer bedriftsbesøk

75 timer forberedelser, selvstudium og gruppearbeid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januar-blokka. Emnet har undervisning/vurdering i januar-blokka.

Om dette emnet

Emnet inneholder innføring i relevante emner inne for emballeringsteknologi: Dette inkluderer Emballasjematerialer; Typer, fremstillingsmetoder, egenskaper og bruksområder; Emballeringsteknologi som emballeringsmetoder, pakkemetoder og pakkemaskiner, regelverk knyttet til matkontaktmaterialer, emballering i et bærekraftperspektiv samt relevante faguttrykk knyttet til emballeringsteknologi

Det legges vekt på formidling knyttet til FN’s bærekraftsmål. og MVI 250 er tematisk knyttet tett til FN’s bærekraftsmål 12, og er på overordnet nivå knyttet til bærekraftsmål 9,13, 14 og 15.

MVI250 fokuserer på mange ledd i verdikjeden som har som mål å bidra til bærekraftige emballeringssystemer. Dette inkluderer blant annet kunnskap om valg av emballasjematerialer, pakkemetoder, lagring og frembud som skal:

 • sikre produktkvalitet og optimal holdbarhet samt hindrer/reduseres matsvinn (mål 12.3).
 • medføre effektiv bruk/ minst mulig ressursbruk (mål 9.4 og 12).
 • medføre minst mulig miljøpåvirkning og redusere avfallsmengde (mål 12.5, 12.4, 14.1).

Det settes fokus på helhetsvurderinger: å se hele verdikjeden og optimale løsninger i hele verdikjeden fremfor enkelte ledd.

Gruppearbeid

 1. Pensum - teori: (pr tema: 2 timer første forberedelse. + selvstudium + 1 time presentasjon) . Gruppene setter seg inn pensum om emballasjemateraler; Glass og metall. Fra hver gruppe er det 2-3 personer som presenterer for en av de andre gruppene. Dette gjøres separat for temaene; Glass (uke 1 av kurset) og Metall (uke 2 av kurset).
 2. Gruppene gir tilbakemelding og gjennomfører hverandre- vurdering

  2. Emballasjematerial, pakkemetode og matkvalitet: (2 timer): Gruppene gjennomfører måling og vurderinger av forskjellig plastmaterialer, pakkemetoder/gasser og kvalitet av matvare

  3. Emballering i praksis: Gruppene velger en definert oppgave om emballering av valgt matprodukt. Gruppen setter seg inn i hvordan produktet er emballering og gjennomfører relevante vurderinger. Oppgaven presenteres av hele gruppen for hele klassen

  Bedriftsbesøk: til 2 Emballasjeprodusenter

Dette lærer du

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om emballasjematerialer og emballeringsteknologi. De skal være i stand til å kunne stille relevante spørsmålene ved valg mellom ulike materiale for emballering av mat, egnethet for emballasjematerialer til ulike og bruksområde, hvilke krav som bør stilles ved emballering og lagring av ulike matvare og til å forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet og holdbarhet. Videre skal de være i stand til å vurdere emballasjens betydning for miljø og faktorer som må vurderes ved valg emballeringsløsninger utfra bærekraftsperspektiv,

Gjennom gruppearbeid skal studentene ha lært å sette seg inn i ny kunnskap, søke i litteratur, vurdere relevans i informasjon, ekstrahere relevant informasjon, og kunne utforme og presentere gode presentasjoner.

De skal ha lært å kunne planlegg og gjennomføre oppgaver, kunne arbeide i team og under ledelse, og spille på egne og andres kreative evner.

 • Emnet baseres på en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver med presentasjoner. De fleste tema i pensum gjennomføres som forelesninger.

  To teori-tema er valgt ut som gruppeoppgave (1) som presenteres for gruppene

  Studentene skal i gruppearbeid (2) gjennomføre målinger/vurdere forskjellig plastmaterialer, pakkemetoder/gasser og kvalitet av en matvare.

  Studentene skal videre gjennomføre et større gruppeprosjekt (3) som inkluderer innhenting av informasjon og vurderinger kommersielle emballerte matprodukter.

  Gruppeoppgave/prosjekt 1 og 3 er obligatorisk. Det skal videre (om mulig) gjennomføres obligatorisk aktivitet - besøk hos to emballasjeprodusenter

 • Gruppeoppgaver følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene. Tidspunkt og tidsbruk avtales med faglærer etter behov. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærer tilgjengelig for støtte via e-post. Emneansvarlig kan kontaktes via epost: marit.kvalvag.pettersen@nofima.no og Canvas.

  Studentene er velkomne til å ta med seg egen PC/laptop for bruk i forelesningene/gruppeoppgavene

 • Eie - Ditlefsen (red.): Næringsmiddelemballering, Kompendium, MATFORSK.

  Faglitteratur/vitenskapelig publikasjoner.

  Utdelt materiale.

 • Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100. Grunnleggende kunnskap om kjemi, næringsmiddelkjemi, biokjemi, mikrobiologi og næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende KJM100, MVI202, KJB201, BIO130 og MVI220.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3t).

  Gruppeprosjekt (3) må være godkjent før eksamen. • Ekstern sensor evaluerer skriftlig prøve.
 • Gruppeoppgaver 1 (Teori ; Glass og metall (2 separate)), Gruppeprosjekt 3 (Emballering i praksis) samt bedriftsbesøk er obligatorisk

  Første gruppeoppgave gjennomføres som presentasjon for klassen.

  Gruppeprosjekt 3 må være godkjent.

 • Tre ukers intensiv undervisning:

  Uke 2 : Forelesninger + Gruppeoppgave

  Uke 3: Forelesninger + Gruppoppgaver + 8 timer bedriftsbesøk

  Uke 4: Forelesninger + Gruppeoppgave

 • M-MATVIT
 • Realfag