Course code MVI250

MVI250 Emballeringsteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marit Kvalvåg Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2022H
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet inneholder innføring i relevante emner inne for emballeringsteknologi: Dette inkluderer Emballasjematerialer; Typer, fremstillingsmetoder, egenskaper og bruksområder;  Emballeringsteknologi som emballeringsmetoder, pakkemetoder og pakkemaskiner, regelverk knyttet til matkontaktmaterialer, emballering i et bærekraftperspektiv samt  relevante faguttrykk knyttet til emballeringsteknologi

Det legges vekt på formidling knyttet til FN’s bærekraftsmål. og MVI 250 er tematisk knyttet tett til FN’s bærekraftsmål 12, og er på overordnet nivå knyttet til bærekraftsmål 9,13, 14 og 15.

MVI250 fokuserer på mange ledd i verdikjeden som har som mål å bidra til bærekraftige emballeringssystemer. Dette inkluderer blant annet kunnskap om valg av emballasjematerialer, pakkemetoder, lagring og frembud som skal:

  • sikre produktkvalitet og optimal holdbarhet samt  hindrer/reduseres matsvinn (mål 12.3).
  • medføre effektiv bruk/ minst mulig ressursbruk (mål 9.4 og 12).
  • medføre minst mulig miljøpåvirkning og redusere avfallsmengde (mål 12.5, 12.4, 14.1).

Det settes fokus på helhetsvurderinger: å se hele verdikjeden og optimale løsninger i hele verdikjeden fremfor enkelte ledd.

Gruppearbeid

  • Pensum - teori: (pr tema: 2 timer første forberedelse. + selvstudium +  1 time presentasjon) .  Gruppene setter seg inn pensum om emballasjemateraler; Glass og metall. Fra hver gruppe er det 2-3 personer som presenterer for en av de andre gruppene. Dette gjøres separat for temaene; Glass (uke 1 av kurset) og Metall (uke 2 av kurset).

           Gruppene gir tilbakemelding og gjennomfører hverandre- vurdering

2. Emballasjematerial, pakkemetode og matkvalitet: (2 timer): Gruppene gjennomfører måling og vurderinger av forskjellig plastmaterialer, pakkemetoder/gasser og kvalitet av matvare

3. Emballering i praksis: Gruppene velger en definert oppgave om emballering av valgt matprodukt. Gruppen setter seg inn i hvordan produktet er emballering og gjennomfører relevante vurderinger. Oppgaven presenteres av hele gruppen for hele klassen 

Bedriftsbesøk: til 2 Emballasjeprodusenter

Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om emballasjematerialer og emballeringsteknologi. De skal være i stand til å kunne stille relevante spørsmålene ved valg mellom ulike materiale for emballering av mat, egnethet for emballasjematerialer til ulike og bruksområde, hvilke krav som bør stilles ved emballering og lagring av ulike matvare og til å forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet og holdbarhet. Videre skal de være i stand til å vurdere emballasjens betydning for miljø og faktorer som må vurderes ved valg emballeringsløsninger utfra bærekraftsperspektiv,

Gjennom gruppearbeid skal studentene ha lært å sette seg inn i ny kunnskap, søke i litteratur, vurdere relevans i informasjon, ekstrahere relevant informasjon, og kunne utforme og presentere gode presentasjoner.

De skal ha lært å kunne planlegg og gjennomføre oppgaver, kunne arbeide i team og under ledelse, og spille på egne og andres kreative evner.

Læringsaktiviteter:

Emnet baseres på en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver med presentasjoner. De fleste tema i pensum gjennomføres som forelesninger.

To teori-tema er valgt ut som gruppeoppgave (1) som presenteres for gruppene med hverandre-vurderinger.  

Studentene skal i gruppearbeid (2) gjennomføre målinger/vurdere forskjellig plastmaterialer, pakkemetoder/gasser og kvalitet av en matvare. Studentene skal videre gjennomføre en større gruppeoppgave (3) som inkluderer innhenting av informasjon og vurderinger kommersielle emballerte matprodukter.Gruppeoppgave 1 og 3 er obligatorisk.  Det skal videre (om mulig) gjennomføres obligatorisk aktivitet - besøk hos to emballasjeprodusenter

Læringsstøtte:

Gruppeoppgaver følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene. Tidspunkt og tidsbruk avtales med faglærer etter behov. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærer tilgjengelig for støtte via e-post.  Emneansvarlig kan kontaktes via epost: marit.kvalvag.pettersen@nofima.no og Canvas.

Studentene er velkomne til å ta med seg egen PC/laptop for bruk i forelesningene/gruppeoppgavene

Pensum:

Eie - Ditlefsen (red.): Næringsmiddelemballering, Kompendium, MATFORSK.

Faglitteratur/vitenskapelig publikasjoner.

Utdelt materiale.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100.  Kunnskap om næringsmiddelkjemi og biokjemi tilsvarende KJB210.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi, -kjemi og -teknologi.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppeoppgaver  1 (Teori ; Glass  og metall  (2 separate)) og  3 (Emballering i praksis)  samt  bedriftsbesøk er obligatorisk 

Første gruppeoppgave gjennomføres som hverandre-vurdering.- Gruppeoppgave 3 må være godkjent.  

Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig eksamen (3t).

Gruppeoppgave må være godkjent før eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig prøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Totalt 125 t:

22 timer forelesninger (inkludert gjesteforelesere), 20 timer gruppearbeid (organisert tid) , 8 timer bedriftsbesøk 

75  timer forberedelser, selvstudium og gruppearbeid.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Tre ukers intensiv undervisning:

Uke 33 :  Forelesninger + Gruppeoppgave

Uke 34:  Forelesninger + Gruppoppgaver + 8 timer bedriftsbesøk 

Uke 35:  Forelesninger + Gruppeoppgave

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer