MINA400 Forskerutdanning på tvers av fagdisipliner

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Rani Lill Anjum

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Kontinuerlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går jevnlig gjennom året og har ingen formell start- eller sluttdato. Poeng gis når arbeidsmengden er innfridd og godkjent.

Om dette emnet

Emnet er organisert som en seminar-rekke med månedlige møter for PhD-studenter og tidlige karriereforskere ved NMBU. Målet er å bygge en kultur for kritisk tenkning, etisk refleksjon og konstruktiv tverrfaglig dialog. Emnet gir en innføring i noen grunnleggende, normative og praktiske aspekter ved forskning, med perspektiver hentet fra vitenskapsfilosofi og forskningsetikk. Temaer inkluderer: faglige forskningstradisjoner og barrierer for tverrfaglig samarbeid, forskningsmetoders begrensninger og anvendelsesområde, forskningens samfunnsansvar, verdier i vitenskapen, mangelfulle data og blindsoner, åpenhet om grunnantagelser, vitenskapelig kommunikasjon, forskningsintegritet og etisk bevissthet (RRI), og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer.

Dette lærer du

Kunnskap: Kandidaten kjenner til ikke-empiriske aspekter ved vitenskap og hvordan de påvirker forskning. De er kjent med noen barrierer for tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. De vet om ulike etiske dilemmaer og fallgruver som de kan møte som forsker. Kandidaten kjenner til nasjonale og internasjonale retningslinjer for forskningsetikk og vet hvor man kan finne ytterligere støtte og ressurser.

Ferdigheter: Kandidaten har lært å gjenkjenne og reflektere over dilemmaer som de kan møte i forhold til ulike interesser og prioriteringer innen forskning. De er i stand til å gjenkjenne forskningsetiske aspekter og utfordringer i egen forskning, og de vet hvordan de kan oppsøke ressurser og finne støtte for å håndtere disse i henhold til nasjonale og internasjonale normer og retningslinjer. De har en dypere forståelse av rasjonaliteten bak ulike forskningstradisjoner og de kan gjenkjenne noen av sine egne disiplinære grunnantagelser. Kandidaten kan selvstendig og kritisk reflektere over grunnlaget for egen forskningstradisjon og praksis, inkludert metodiske valg og etiske problemstillinger, og formidle disse til et tverrfaglig publikum.

Generisk kompetanse: Kandidaten kan utføre forskningen sin med et avansert nivå av etisk bevissthet og kritisk refleksjon omkring de grunnleggende, ikke-empiriske aspektene ved vitenskap. De kan delta i respektfull og gjennomsiktig tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. Kandidaten kan presentere og reflektere over de ulike etiske dimensjonene ved egen forskning i prosjektsøknader. Kandidatene er bedre rustet til å anerkjenne og vurdere forskningsetiske spørsmål, sitte i etiske komiteer og generelt bidra til en god akademisk kultur i institusjonen.

  • Emnet er organisert som månedlige forskermøter, etterfulgt av arbeidsøkter som er forbeholdt phd-kandidater og postdoktorer. Temaene introduseres og diskuteres i en tverrfaglig kontekst, med inviterte gjester, der forskere fra alle karrierestadier inviteres til å være med på første del. De følgende arbeidsøktene er skreddersydd for forskere på tidlige stadier. Disse øktene vil bestå av presentasjoner, diskusjoner og praktiske øvelser, der studentene får rikelig anledning til å diskutere grunnleggende, etiske og praktiske spørsmål av felles interesse med forskere fra andre fagområder i en uformell setting.
  • Alle møter og diskusjoner er fasilitert, men studenter oppfordres til å være med i planleggingen og utførelsen av de åpne møtene (f. eks. å velge tema eller introdusere diskusjonen).
  • Pensum gis som et sett av relevante ressurser og bakgrunnsstoff, og blir publisert i Canvas før møtene. Studentene velger selv de ressursene som er mest relevant for deres egen forskningskontekst.
  • Mastergrad
  • Mappevurdering. Individuelt skriftlig refleksjonsdokument(er), muntlig presentasjoner i grupper, forberedelse av fagstoff til gruppediskusjoner, fagfelle-tilbakemelding på refleksjonsdokumenter.

  • Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegget.
  • Studenter er velkommne til å delta på alle møtene og arbeidsseminarene gjennom phd-perioden, men de må delta på minimum 10 møter pluss arbeidsøkter (20 timer), med dokumentert forberedelse, muntlig eller skriftlige innleveringer, og aktiv deltagelse. Studentene velger de møtene som er mest relevant for deres egen forskning, men minimum 4 av disse må ha et vitenskapsteoretisk tema og minst 4 må dekke forskningsetikk. Det obligatoriske arbeidet kan gjennomføres innen et år, eller spres ut over en lengre periode.
  • Cirka 2 timer i måneden.
  • Emnet overlapper med PHI401, VET400 og andre doktorgradskurs i vitenskapsteori og forskningsetikk.
  • Phd-studenter tatt opp ved NMBU (postdoker er velkomne til å delta)