M60-KB Masteroppgave

Studiepoeng:60

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Åsmund Røhr Kjendseth, Hilde Vinje

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Gis både i høstparallell og vårparallell.

Forventet arbeidsmengde:1500 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst og vår

Om dette emnet

Bioteknologi er svært viktig i omstillingen mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Kjemi spiller en viktig rolle i hverdagen til oss alle. og du lærer om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker.

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.

Dette lærer du

KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre og utforme et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

FERDIGHETER: Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

GENERELL KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Lese, forstå og bruke forskningslitteratur. Følge forskningsetiske retningslinjer.

 • Selvstendig arbeid under veiledning
 • Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusiv sensurering av masteroppgaven
 • Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
 • SIVING:

  Inneholder 80 sp siv.ing.-fag (nasjonalt bestemt) som inkluderer 27 sp matte og statistikk, 15 sp fysikk, 10 sp økonomi/samfunnsfag og 10 sp informatikk

  Fordypning i kjemi og bioteknologi.

 • Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100 %

  Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

  Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner / industri. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

 • Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestere.
 • Fortrinnsrett for studenter på masterstudiet i teknolgi, studieretning kjemi- og bioteknologi (M-KB).
 • Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Masterstudiet i teknologi, studieretning kjemi og bioteknologi.