M60-GS Masteroppgave

Studiepoeng:60

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Matthew Peter Kent

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:Maksimum 20 studenter (M30-GS + M60-GS).

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:1500 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell og vårparallell

Om dette emnet

Masterstudenter på genomvitenskap skal skrive en masteroppgave innenfor et genomvitenskaplig tema. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e). Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre labarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Studenten har avanserte kunnskaper om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier

Ferdigheter

 • Studenten kan arbeide selvstendig med å finne frem til, og vurdere, ulike kilder i forhold til et spesielt tema innen genomvitenskap
 • Studenten kan strukturere en større oppgave i tråd med akademiske standarder
 • Studenten kan presentere et forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder

Generell kompetanse

 • Studenten skal ha innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
 • Hvis studenten har gjennomført et feltarbeid og innsamling av primærdata, vil studenten ha praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
 • Studenten vil ha erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid, og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
 • Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

  Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

 • Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
 • Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
 • Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.

 • Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
 • Masterstudenter på Genomvitenskap.
 • Masterstudenter ved NMBUs masterprogram.