M30-SF Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Line Nybakken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:750 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Masteroppgaven skrives enten i høstsemesteret med levering etter gjeldende frister i desember, eller i vårsemesteret med levering etter gjeldende frister i mai.

Om dette emnet

Masterstudenter i skogfag skal skrive en masteroppgave om et tema innenfor feltet skogfag som godkjennes av studentens veileder(e). Studenten kan velge blant et bredt utvalg av natur- og samfunnsvitenskapelige metoder og teorier som er del av oppgaven. Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten gjennomfører ofte feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål. Hvis studenten gjennomfører feltarbeid må veileder godkjenne forskningsskissen før feltarbeidet gjennomføres.

Dette lærer du

En masteroppgave er en omfattende arbeidsprosess. Når arbeidet er gjennomført, har studenten fått inngående kunnskap om et spesifikt tema og relevante metoder og teorier. Studenten vil ha arbeidet selvstendig med å finne fram til og vurdere ulike kilder. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten vil ha fått erfaring med å planlegge og gjennomføre et prosjekt over en periode på omtrent seks måneder. Gjennom denne prosessen, vil studenten få særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

 • Studenten vil få erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema skogfag
 • Studenten vil få innsikt i de ulike stegene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
 • Hvis studenten har gjennomført feltarbeid og samlet primærdata, har han/hun fått praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
 • Studenten vil også få erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
 • Studenten gjennomfører et forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig rapport (masteroppgave).
 • Frister, retningslinjer, nyttige lenker og forslag til masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside «For MINAs masterstudenter».

  Informasjon om valg av oppgavetema, skriveprosessen, frister og regelverk gis til studenter første studieår.

  Deltagelse i obligatorisk metodekurs gir studenter nødvendige redskap for planlegging og gjennomførelse av masteroppgaven (litteratursøk, problemformulering, valg av teori og metode, datainnsamling, analyse m.m.)

  Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.

  Hver student har rett til 40 timer veiledning fra veileder med kompetanse innen fagområdet. Veileder må være tilgjengelig på en måte som gir studenten den støtte som trengs innen rammen for veiledningstiden.

 • Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder(e).
 • Gjennomført relevant metodeemne. Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • En skriftlig oppgave og muntlig presentasjon og diskusjon av oppgaven.

  Masteroppgaven ferdigstilles gjennom en muntlig eksaminasjon, som foregår innen 6 uker etter innleveringsfrist. Under eksaminasjonen gir studenten en presentasjon av sitt arbeid (ca. 20 minutter), og svarer deretter på spørsmål fra ekstern sensor og veileder (30-60 minutter). Resultatet av presentasjonen og diskusjonen kan gi justeringer i endelig karakter på oppgaven. Karaktersettingen følger et nasjonalt system som er likt for alle MNT-studier (matematikk, naturvitenskapelige fag og teknologi).  Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer Masteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensoratet består av både intern og ekstern sensor. Intern sensor er som regel hovedveileder.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.

  Delta og presentere sin egen oppgaves problemstilling og foreløpige resultater på skogfag sitt masterseminar i mars/april.

 • Veiledningsmøter avtales mellom student og veileder(e).
 • Studenter på masterprogrammet i Skogfag.
 • Studenter tatt opp på masterprogrammet i Skogfag, og studenter tatt opp på masterprogram ved andre fakultet på NMBU og som skriver masteroppgave med skogfagstema veiledet av ansatte ved MINA.