M30-REIS Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Stian Stensland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:750 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Masteroppgaven skrives enten i høstsemesteret med levering etter gjeldende frister i desember, eller i vårsemesteret med levering etter gjeldende frister i mai.

Om dette emnet

Masterstudenter i naturbasert reiseliv skriver en masteroppgave i et emne innenfor fagområdet som godkjennes av studentens veileder. Studenten kan velge blant ulike kvantitative- og kvalitative vitenskapelige metoder og teorier som er del av masterprogrammet.

Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål. Hvis studenten gjennomfører datainnsamling/feltarbeid er det krav til at veileder først har godkjent forskningsskissen før datainnsamlinga/feltarbeidet gjennomføres.

Dette lærer du

En masteroppgave er en omfattende arbeidsprosess. Når arbeidet er gjennomført, har studenten fått inngående kunnskap om et spesifikt tema og relevante metoder og teorier. Studenten vil ha arbeidet selvstendig med å finne fram til og vurdere ulike kilder. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder innen fagområdet. Studenten vil ha fått erfaring med å planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode. Gjennom denne prosessen, vil studenten ha fått særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

- Studenten vil ha erfaring med å definere en vitenskapelig problemstilling og finne lempelige metoder og teorier for å studere denne

- Studenten vil ha erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema innen naturbasert reiseliv

- Gjennom veiledning har studenten fått innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn

- Hvis studenten har gjennomført feltarbeid og samlet primærdata, har han/hun samlet praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater

- Studenten vil ha fått erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven

- Studenten vil ha presentert sitt arbeid og hovedfunn i overensstemmelse med den akademiske tradisjonen, og i forbindelse med sensureringen

 • Studenten gjennomfører et forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig rapport (masteroppgave).
 • Frister, retningslinjer, nyttige lenker og forslag til masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside «For våre masterstudenter».

  Informasjon om valg av oppgavetema, skriveprosessen, frister og regelverk gis til studenter første studieår

  Deltagelse i obligatorisk metodekurs gir studenter nødvendige redskap for planlegging og gjennomførelse av masteroppgaven (litteratursøk, problemformulering, valg av teori og metode, datainnsamling, analyse mm)

  Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.

  Hver student har rett til 40 timer veiledning fra veileder med kompetanse innen fagområdet. Veileder må være tilgjengelig på en måte som gir studenten den støtte som trengs innen rammen for veiledningstiden.

 • Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder.
 • Gjennomført relevant metodeemne. Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • Masteroppgaven ferdigstilles gjennom en muntlig eksaminasjon, som foregår innen 6 uker fra innlevering. Under eksaminasjonen gir studenten en 20 minutters presentasjon av sitt arbeide, og svarer deretter på spørsmål fra ekstern sensor og veileder. Resultatet av presentasjonen og diskusjonen kan gi justeringer i endelig karakter på oppgaven. Karaktersettingen følger et nasjonalt system som er likt for alle MNT-studier (matematikk, naturvitenskapelige fag og teknologi).

  Masteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensoratet består av både intern og ekstern sensor. Intern sensor er som regel hovedveileder.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Veiledningsmøter avtales mellom student og veileder(e).
 • Studenter på masterprogrammet i naturbasert reiseliv.
 • Studenter tatt opp på masterprogrammet i naturbasert reiseliv, og studenter tatt opp på masterprogram ved andre fakultet på NMBU og som skriver masteroppgave med tematikk innen naturbasert reiseliv veiledet av ansatte ved MINA.