Course code M30-GEOM

M30-GEOM Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hvert semester.
Undervises i periode:
Høst- og vårparallell.
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i det siste semesteret av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveilere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

- Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.

- Lese, forstå og bruke forskningslitteratur.

- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Hver student har rett til 40 timers veiledning. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:

Krever opptak på et masterprogram ved NMBU. Masteroppgaven skal normalt være det eneste emnet som gjenstår i mastergraden.

Utdanning må inneholde 80 sp sivilingeniør-fag (nasjonalt bestemt) som inkluderer 30 sp matte, 20 sp fysikk, 10 sp økonomi/samfunnsfag, 10 sp informatikk, 10 sp statistikk og relevante fagemner.

Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100 %.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
750 timer
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i ett semester.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått