M30-ECON Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Frode Alfnes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:750 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell eller vårparallell

Om dette emnet

Masterstudenter i samfunnsøkonomi må skrive en masteroppgave i et emne innenfor feltet samfunnsøkonomi som godkjennes av studentens veileder. Studenten kan velge blant et bredt utvalg av økonomiske teorier og metoder som er en del av masterprogrammet. Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av data (primær og/eller sekundærdata) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål. Hvis studenten gjennomfører feltarbeid er det krav til at veileder først har godkjent forskningsskissen før feltarbeidet gjennomføres. Omfanget av masteroppgaven skal være minimum 10 000 og maksimum 20 000 ord. Studenter kan, etter avtale med veileder, velge å skrive Masteroppgave i tidsskrift format.

Dette lærer du

Kunnskap

Masteroppgaven skal gi deg mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Når masteroppgaven er bestått skal du ha kunnskap om:

 • forskningsprosessen og formidling
 • planlegging, organisering, gjennomføring samt rapportering av et utredningsarbeid.

Du skal etter endt kurs ha spesialisert kunnskap om det vitenskapelige grunnlag og metoder for å utføre forskning og utredning innenfor ditt spesialiseringsområde

Ferdigheter

Når masteroppgaven er avsluttet skal du ha opparbeidet deg følgende ferdigheter:

 • Du skal skal kunne bruke samfunnsvitenskapelige tilnærminger og metoder for å samle inn, bearbeide, analysere og tolke informasjon.
 • Du skal kritisk kunne vurdere egen og andres metodebruk, vurderinger og framstillinger.
 • Du skal kunne skrive en systematisk og sammenhengende fagtekst.
 • Du skal kunne utføre selvstendige undersøkelser og analyser av problemstillinger innenfor ditt spesialiseringsområde, i tråd med gjeldende etiske normer.

Generell kompetanse

Når masteroppgaven er bestått skal du ha følgende generelle kompetanse:

 • Du skal har erfaring i metodebruk og skriftlig fremstilling, som kan være til nytte i forbindelse med evaluerings- og utviklingsarbeid i arbeidslivet.
 • Du skal kunne identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.
 • Du skal kunne formidle et større selvstendig utredningsarbeid til almennheten.
 • Du skal kunne delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet.
 • Du skal kritisk kunne evaluere andres arbeider, slik at din kompetanse kommer arbeidslivet til nytte.
 • Masteroppgave er skrevet selvstendig av en student eller i noen tilfeller av to studenter som arbeider i fellesskap på prosjektet. Det antas at innsatsen til de to studentene er like fordelt. Når en oppgave er utarbeidet av to studenter, forventes et mer omfattende sluttprodukt, sammenlignet med en utgave av en enkelt forfatter. Masteroppgave er skrevet under veiledning av minst en veileder fra Handelshøyskolen. Veilederen er utnevnt av Handelshøyskolen basert på studentenes melding om ønsket tema. Det forventes at studenten kommuniserer med sin veileder regelmessig og aktivt deltar i relevante seminarer og møter arrangert av veileder eller Handelshøyskolen.
 • Forberedende kurs: Emnet ECN305 og ECN306 er obligatorisk i M-ECON programmet. Studentene skriver her et prosjektforslag for masteroppgaven, ofte under veieldning av tiltenkt veileder. Valg av oppgavetema i ECN305 er ikke bindende, men en mulighet for å komme tidlig igang med masteroppgaven.

  Valg av tema og tildeling av veileder: Prosessen med å velge tema for masteroppgaven bør starte minst 6 måneder før innleveringsfristen. Sjekk om temaene foreslått av Handelshøyskolen, NMBU er av interesse. Veiledning: Hver student har rett til 40 timers veiledning. Studentene signerer en kontrakt med veileder. Veiledningsforholdet beskrives av kontrakten, og felles forståelse av ansvarsforholdene ved veiledningen. Studenten har ansvar for å holde kontakten med veileder. Hovedveileder skal være et medlem av staben ved Handelshøyskolen, NMBU. En biveileder fra Handelshøyskolen eller et annet fakultet ved NMBU eller et annet universitet kan arrangeres, og må være godkjent av hovedveileder.

 • Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder.
 • Det forutsettes at studentene har fullført omtrent 90 studiepoeng (ECTS) før skrivingen av masteroppgaven starter.
 • Masteroppgaven blir evaluert med karakterskala A-F. Evaluering av masteroppgaver har to elementer. Først og fremst er karakteren basert på den skriftlige oppgaven som evalueres av en ekstern sensor i dialog med intern veileder. I tillegg gjennomføres et muntlig forsvar, som består av en kort presentasjon av oppgaven, samt individuell diskusjon med ekstern sensor og intern veileder. Det muntlige forsvaret kan føre til justering av den endelige karakteren for masteroppgaven.

  Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer Masteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Presentasjon av prosjektforslag for masteroppgaven på konferansen arrangert av Handelshøyskolen. Studentene forventes både å presentere sin forskning, samt å kommentere forslagene fra sine kolleger.
 • Handelshøyskolen henviser til enhver tids gjeldende bestemmelser fastsatt av NMBU og minner på at det er studentenes ansvar å selv sørge for at alle formelle retningslinjer er oppfulgt når det gjelder melding, kontraktinngåelse, oppmelding, innlevering og eventuelt søknad om utsatt innlevering (krever dokumentasjon). Følg med på SiT sine hjemmesider og kontakt studieveileder for eventuelle spørsmål.
 • Masterstudenter ved NMBUs masterprogram