M30-BIOEC Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Thore Larsgård

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:M0-BIOEC og M30-BIOEC utgjør til sammen 750 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell eller vårparallell.

Om dette emnet

Masteroppgaven er et selvstendig og vitenskapelig forskningsarbeid der studentene skal gå i dybden på en problemstilling. Studentene skal trenes i å tenke og arbeide selvstendig, og utvikle analytiske og metodiske ferdigheter. Masteroppgaven er et mesterstykke der studentene skal fremvise modenhet, refleksjon og analytisk evne innen innenfor fagfeltet bioøkonomi og sitt spesialiseringsområde.

Emnet består av selvstendig arbeid med en masteroppgave, samt tilbakemeldinger og drøftinger med veileder. Masteroppgaven skal være en utredning på høyt nivå innen spesialiseringsområde.

Dette lærer du

Når masteroppgaven er bestått skal du ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Kunnskap

 • Du skal ha kunnskap om forskningsprosessen og formidling
 • Du skal ha kunnskap om planlegging, organisering, gjennomføring samt rapportering av et utredningsarbeid.
 • Du skal ha spesialisert kunnskap om det vitenskapelige grunnlag og metoder for å utføre forskning og utredning innenfor din spesialisering.

Ferdigheter

 • Du skal kunne bruke samfunnsvitenskapelige tilnærminger og metoder for å samle inn, bearbeide, analysere og tolke informasjon.
 • Du skal kritisk kunne vurdere egen og andres metodebruk, vurderinger og framstillinger.
 • Du skal kunne skrive en systematisk og sammenhengende fagtekst.
 • Du skal kunne utføre selvstendige undersøkelser og analyser av problemstillinger innenfor ditt spesialiseringsområde, i tråd med gjeldende etiske normer.

Generell kompetanse

 • Du skal har erfaring i metodebruk og skriftlig fremstilling, som kan være til nytte i forbindelse med evaluerings- og utviklingsarbeid i arbeidslivet.
 • Du skal kunne identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor det bioøkonomisk fagområdet.
 • Du skal kunne formidle et større selvstendig utredningsarbeid til allmennheten.
 • Du skal kunne delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet. 
 • Du skal kritisk kunne evaluere andres arbeid, slik at din kompetanse kommer arbeidslivet til nytte.
 • M30-BIOEC er et utredningsarbeid med veiledning.

  Masteroppgaven skal skrives av to studenter i fellesskap. Innsatsen skal være likt fordelt mellom studentene. Kun unntaksvis kan studentene skrive alene. For å skrive alene må man få godkjenning fra emneansvarlig.

 • Alle skal ha jevnlige møter med tildelt veileder. Det er satt av opptil 40 timer per masteroppgave til veiledning. Dette inkluderer felles samlinger, veiledningsmøter med drøftinger og kommentarer, lesning og sensur.

  For å komme i gang med planleggingen av masteroppgaven, vil det i andre semester vært et oppstartsseminar for å starte prosessen med masteroppgaven. Det er viktig å begynne tidlig med å finne en skrivepartner, et tema for oppgaven, og eventuelt en bedrift å jobbe sammen med. I tredje semester vil emnet M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave lede fram til en prosjektbeskrivelse og gi et godt grunnlag for skriving en masteroppgave i tråd med forskningsetiske normer.

 • Anbefalt litteratur: 

  Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag (2020) av Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen og Per Arne Tufte (eller tilsvarende bok i samfunnsvitenskapelig metode)

  Masteroppgaven - hvordan begynne - og fullføre (2020) av Inger Furseth og Euris Larry Everett (eller tilsvarende bok om masteroppgaveskriving)

 • Det forutsettes at studentene har fullført emnet M0-30 Planlegging av masteroppgaven og omtrent 90 studiepoeng før skrivingen av masteroppgaven starter.
 • Masteroppgaven blir evaluert med karakterskala A-F. Evaluering av masteroppgaver har to elementer. Først og fremst er karakteren basert på den skriftlige oppgaven som evalueres av en ekstern sensor i dialog med intern veileder. I tillegg gjennomføres et muntlig forsvar, som består av en kort presentasjon av oppgaven, samt individuell diskusjon med ekstern sensor og intern veileder. Det muntlige forsvaret kan føre til justering av den endelige karakteren for masteroppgaven.

  Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer Masteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
 • Oppmøte på og deltakelse i avtalt veiledning
 • Masterstudenter ved masterprogrammet i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling.
 • Masterstudenter ved NMBUs masterprogram i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling.

  Bestått emnet M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave