LAA310 Bærekraft og store landskapsendringer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Kristin Marie Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Maks. 25, min. 10

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer arbeid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst parallell

Om dette emnet

Landskapet vi lever i, har alltid vært og er i endring. Dette skyldes både naturforhold og menneskelig påvirkning. I senere år har transformasjoner i landskapet imidlertid skjedd med en hastighet som både akselerer og fører til store utfordringer for samfunn og miljø.

Norge har sluttet seg til Den Europeiske Landskapskonvensjonen. Her poengteres viktigheten av å skape en bærekraftig utvikling basert på en avveining mellom sosiale, økonomiske og miljømessige behov. På hvilke premisser skjer endringene i landskapet?

Konvensjonen påpeker at «utviklingen av produksjonsteknikkene innen jordbruk, skogbruk, industri og gruvedrift og innen distrikts- og byplanlegging, samferdsel, infrastruktur, fritids- og reiseliv samt generelle endringer i verdensøkonomien i mange tilfeller framskynder forandringer i landskapet». Avtalen forplikter landene til å kartlegge landskaper i deres territorium, å analysere landskapenes karakter og hvilke krefter og trusler som fører til at de endres.

Emnets målsetting er at studentene skal utvikle sin analytiske evne for å studere store landskapsendringer som har skjedd de siste årene, identifisere og forstå drivkreftene som ligger bak utviklingen, kjenne til og anvende planverktøy som er benyttet i planleggingsfasen og kunne drøfte endringene i lys av bærekraftbegrepet.

Studentene vil jobbe med en prosjektoppgave knyttet til et konkret utviklingsprosjekt som har ført til store landskapsendringer - både for natur, kulturlandskap og mennesker som lever i landskapet.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten skal opparbeide kunnskap om:

 • Ulike innfallsvinkler som er relevante for en tverrfaglig analyse av landskap med de ulike konsekvensene av et inngrep, og hvordan dette kan fremme forståelse og kommunikasjon mellom mennesker
 • Viktige overordnete føringer, lovverk og retningslinjer som er relevant for fysisk planlegging av prosjekter som berører store arealer i Norge
 • Nasjonal, regional og kommunal planlegging og hvordan allmenhetens medvirkning skjer på ulike nivåer
 • Viktige fagetaters rolle i samfunnsplanleggingen. Dette kan for eksempel være Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE
 • Verktøyenes betydning for å styre samfunnsutviklingen, slik som kartdatabaser, digitale formingsverktøy og hvordan de påvirker vår oppfatning av virkeligheten.
 • Hvordan utøve fagkompetansen for å stimulere til tverrfaglighet og bærekraftige løsninger?
 • Den estetiske dimensjon kontra den instrumentelle.

Ferdigheter:

Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter i å:

 • Avgrense et oppgaveområde og formulere relevante problemstillinger for utvikling av gruppeprosjekt
 • Analysere historiske endringer i et større landskapsområde over tid, peke på hvilke drivkrefter som har virket og forstå konsekvensene av disse
 • Peke på de største drivkreftene for landskapsendringer i dag
 • Arbeide i ulike skalaer og bruke ulike verktøy slik som befaringer, samtaler, intervjuer, tegninger, figurer, skisser, snitt, foto, tabeller, perspektiver og vitenskapelige kilder til å utvikle et prosjekt og fremme et budskap
 • Bruke presise begreper og godt språk for å lage gode skriftlige rapporter
 • Kunne utføre muntlige presentasjoner for å formidle et prosjektinnhold på en klar og enkel måte for å fremme dialog med ulike involverte personer

Generell kompetanse:

Studenten skal ha opparbeidet:

 • Evne til å jobbe i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger mot et felles mål
 • Kritisk tenkning og kunne reflektere omkring egen fagutøvelse og egen rolleforståelse
 • Kompetanse på involvering av mennesker og etiske problemstillinger knyttet til dette
 • Forelesninger, teoretiske studier, feltbefaringer, workshops/seminar, arbeid i prosjektgruppe
 • Emnelitteratur, veiledninger, muntlige gjennomganger, tilbakemelding fra student til student
 • Studentene skal kjenne til, kunne slå opp og forstå innholdet i disse dokumentene:

  • Europarådets landskapskonvensjon (undertegnet av Norge i 2004)
  • FN’s Bærekraftsmål (oppdatert 2023)
  • Stortingsmelding 40 (2020-2021), Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030, (vedtatt 2022)
  • FN’s Naturavtale (2022)
  • Konvensjon om bevaring av verdens kultur- og naturarv (ratifisert Norge 1977)
  • Statlige planretningslinjer
   • Samordnet bolig, areal og transportplanlegging
   • Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
   • Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
  • Plan og bygningsloven
  • Energiloven
  • Nasjonal transport plan - NTP
  • Konsekvensanalyser V712, Statens vegvesen
  • M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø, Miljødirektoratet
  • Landskapsanalys för planlegging av vägar och järnväger ILKA (Intergread landskaapskaraktärsanalys) - En handledning
  • Landskapet är arenan - Integrerad landskapskarakärsanalys, en metodbeskrivning
 • Kompetanse tilsvarende de tre første studieårene på universitet/høyskole. Da emnet skal gi kompetanse i tverrfaglig problemløsning er det en fordel med studenter fra ulike fagdisipliner.
 • Skriftlig Prosjektoppgave: Bokstavkarakter basert på gruppeprosjekt.

  Det kan gis individuell vurdering (justert karakter sammenliknet med resten av gruppa). Dette baseres på den enkeltes arbeidsinnsats og/eller samarbeidsevne. Obligatoriske aktiviteter må være bestått, slik som muntlig presentasjon av prosjektoppgaven.



  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar i vurdering av selve opplegget for bedømmelse. Ekstern sensor deltar også i sensurering av alle eksamensbesvarelser.
 • Feltbefaring, utferder, workshops/seminar og muntlig presentasjon av prosjektoppgave
 • Forelesningstid med veiledning og workshops/seminar ca. 40-45 timer, befaring/feltarbeid ca. 25 timer, utferder ca. 15 timer, gjennomganger ca. 10-15 timer.
 • LANDSAM på masternivå - M-LA, M-BYREG, B-LI, M-NF. Det ønskes balansert fordeling av studenter fra ulike retninger for å oppnå god tverrfaglighet
 • GSK