LAA231 Bærekraftig grøntforvaltning - landskapsplanleggerens rolle som påvirker

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Claudia Fongar, Nina Berre

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Max 35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter og avsluttes i vårparallellen.

Det arrangeres en valgfri studietur, knyttet til LING, i mai/juni eller augustblokka i samråd med studentene.

Om dette emnet

Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, litteraturstudier og en befaring

Dette lærer du

Emnet har som mål å utvikle en selvstendig vurderingsevne og bred forståelse vedr.

Kunnskap om:

- forvaltningssystemer i norsk offentlig forvaltning, relevant for grøntfaget samt oppbygging av politisk og administrativt system med roller og ansvar på de ulike nivå

- de ulike organiseringer for grøntforvaltning i norske kommuner

- grønt- og landskapsforvaltningens rolle og interesser som en aktør og pådriver, primært i offentlig virksomhet

- prinsipper for forvaltningen som strategisk handlende aktører og i samhandling mellom private og offentlige aktører.

- deltagelse i offentlig debatt

Ferdighet:

Kunne forklare en formell organisasjon og beskrive formålet med organisering samt forklare forskjellen mellom den administrativ og politiske oppbyggingen

Innhente og systematisere relevant kunnskap innenfor områdene nevnt ovenfor og anvende dette på praktiske og teoretiske problemer innenfor grøntforvaltning

Generell kompetanse:

Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter, relevant for grøntfaget.

Kjennskap til tidsskrifter og andre kanaler som presenterer ny kunnskap innenfor grøntfaget, samt bidra som en faglig stemme.

Ha kritisk blikk på eget arbeid og ha evnen til å reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver framkommet under veiledning fra lærer og medstudenter.

Hvordan bruke sin stemme internt og i det offentlige rom

 • Læringsmåtene er hovedsakelig problembasert, med utgangspunkt i eksempelorganisasjoner med et mangfold av offentlige og private aktører i forvaltningsfeltet. Det legges stor vekt på samarbeid mellom studentene, kursets lærere og eksterne ressurspersoner.

  Innenfor kurset gjennomføres flere seminarer om vurdering av tekster/ litteraturseminar/ refleksjonsoppgaver, skriving av fagartikkel/debattinnlegg, mm. Studentene skal være opponenter til hverandres besvarelser. Prosjektarbeid, med innhenting av ulike data som kunnskapsgrunnlag for videre bearbeiding og kritisk vurdering frem til forslag til nye løsninger, utgjør en vesentlig del av emnet. Studentene trener i vurdering av ulike prinsipper for denne forvaltningen som strategisk handlende aktører og i samhandling mellom private og offentlige aktører.

 • Det holdes veiledning som storkollokvie med alle samlet. Videre veiledning individuelt eller i grupper. Enkeltspørsmål rettet til emneansvarlig som er av generell interesse besvares i Canvas.
 • Aktuelle artikler fra ulike tidsskrift og magasin, oppdateres hvert år.

  Artikkelserie lagt ut på Canvas

  Videre må studenten selv innhente relevant data.

 • Godkjente første studieår i studieprogrammene landskapingeniør / landskapsarkitektur, godkjent bachelorgrad i plantevitenskap eller tilsvarende fra annet lærested.
 • Oppgave: avsluttende gruppebasert prosjektoppgave med muntlig gjennomgang

  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor er med på avsluttende presentasjon og sensurering av emnets semesteroppgave, som er en gruppeoppgave.
 • Obl. 1 Fysisk oppmøte med tilstedeværelse første undervisningsdag.

  Obl. 2 Deltakelse i alle gjennomganger, inkludert sluttgjennomgang med sensor.

  Obl. 3 Deltakelse på lokale utferder

  Obl. 4 Komplett innlevering av av alle deloppgaver (oppgaver, artikkel, kursbevis) i Canvas.

  Alle innleveringer må skje innen oppsatte frister og være godkjent. Emne må tas om igjen i sin helhet, hvis innleveringene ikke fullføres i sin helhet.

 • Det tas forbehold om endringer for gjennomføring av emnets undervisning våren 2025.
 • 4-6 timer timeplansikret pr. uke Forelesninger, mv.: +/- 50 timer.

  Befaringer: 15 timer

  Veiledning: 5 timer.

  Gjennomganger: 20 timer.

  I tillegg til deltakelse i den strukturert arbeidstid, forventes resterende timer som egeninnsats.

 • B-LI. Ved ledige plasser vil studenter ved M-LA, M-PV grøntmiljø bli prioritert.
 • GSK