LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Kjersti Vallevik Håbjørg, Frode Degvold

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:75

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen,

Om dette emnet

Emnet er en introduksjon til profesjonsutdanningene landskapsarkitekt og landskapsingeniør. Emnet gir en innføring i profesjonenes arbeidsmetoder, særegenheter og bredde. Studenten introduseres for byggesteinene i faget; naturgrunnlaget, anleggsteknikken, dimensjonen, formgivning, historie og fagspråk. Det gjennomføres felles gruppeundervisning i augustblokka. I høstparallellen har LING og LA delt undervisning.

Dette lærer du

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • profesjonenes betydning for menneskers opplevelse og trivsel i det bygde landskapet
 • profesjonenes historiske utvikling
 • fagterminologi
 • ulike typer landskap
 • faktorer som spiller inn på kvalitet i det naturlige og bygde landskapet
 • hvordan et landskap bygges, skjøttes, driftes og vedlikeholdes
 • verktøy og metoder
 • helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • å registrere, systematisere og formidle observasjoner av det naturlige og bygde landskapet
 • å anvende fagkunnskap og fagspråk på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • å begrunne faglige beslutninger
 • å visualisere og kommunisere landskap og anlegg
 • å forme terreng
 • bruk av utstyr og maskiner i verksted

Studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å kombinere oppgaveløsing og egen refleksjon i sitt arbeid slik at det fører til læring
 • å reflektere kritisk om profesjonens bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling
 • Læringsaktivitetene gir en innføring i profesjonenes arbeidsmetoder og forutsetter en studentaktiv involvering. Studentene må:

  • føre notater og i noen grad referere fra forelesninger og utferder
  • tilegne seg fagstoff gjennom selvstudier og proaktiv bruk av veiledning
  • delta i drøfting og meningsutveksling om tilegnet fagstoff
  • reflektere over, sammenfatte og presentere stoff for andre
  • øve på oppgaveforståelse
  • anvende fagstoffet, inkludert egne notater i øvinger og oppgaver
  • øve i å anvende metoder for registrering og analyse, visuell fremstilling og presentasjon.
  • uttrykke kritisk og analytisk tenkning, og helhetsforståelse i prosjektoppgaver
  • foreslå tiltak på forelagte, faglige behov
  • presentere sine arbeider grafisk og muntlig
  • løse oppgaver individuelt, og i samarbeid med andre
 • Studentene får veiledning i forbindelse med øvinger og oppgaver individuelt og i grupper. Canvas benyttes for informasjon, forelesningsnotater, linker, oppgaveinnleveringer etc.
 • Sharky, Bruce G. (2015). Landscape Site Grading Principles: Grading with Design in Mind (1. utg.). Wiley, New Jersey. 297 sider.

  Ved semesterstart presenteres øvrig pensum og anbefalt litteratur. Emneprogresjonen følges opp med forelesningsnotater, artikler og lenker på Canvas.

 • Generell studiekompetanse
 • I mappevurderingen inngår èn eller flere innleveringsoppgaver.

 • Det benyttes eksterne sensorer til godkjennelse av vurderingsopplegget eller evaluering av deler av oppgavene.
 • Studentene må:

  • delta i min. 80% av obligatoriske forelesninger og øvinger
  • delta på obligatoriske utferder
  • få alle obligatoriske innleveringsoppgaver godkjent
  • gjennomføre sikkerhetsopplæring for bruk av verkstedet og demonstrere dette for kyndig personell
 • Det blir arrangert en sykkeltur, en byvandring og lokale befaringer i forbindelse med prosjektarbeid. Utgifter til reise må dekkes av den enkelte student.. Obligatoriske utferder dekkes av NMBU.

  Ved gjentak av emnet må emnet tas på nytt i sin helhet.

 • Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvinger, gjennomganger og utferder.
 • M-LA og B-LI. Man må være tatt opp på studieprogrammene landskapsarkitektur eller landskapsingeniør for å følge emnet.
 • GSK