KJM410 Organisk massespektrometri (MS)

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Dag Ekeberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Det må være minimum seks studenter oppmeldt i emnet.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 26 timer
 • Forberedelse til forelsesninger: 40 timer
 • Selvstudium: 184 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet tar for seg forskjellige typer massespektrometre, og tolkning av massespektra. Forskjellige typer ioniseringsmetoder som benyttes er også meget sentralt.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta behovene til oss mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette emnet er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygd opp slik at vi kan imøtekomme noen av disse målene som blant annet målene nr. 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Studenten vil ha avansert kunnskap innen teoretisk anvendelse av massespektrometri
 • Studenten vil ha avansert kunnskap innen praktisk anvendelse av massespektrometri
 • Studenten skal være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.

Ferdigheter

Kandidatene skal opparbeide seg ferdigheter innen forskjellige teknikker for filtrering av ioner i forskjellige massefiltre. De viktigste filtrene som gjennomgås er quadrupole, triple quadrupole, sylindrisk og ionefeller, Orbitrap, time-of-flight og sektor-instrumenter. Spektertolkning er meget sentalt i emnet.

Generell kompetanse

Studentene skal etter å ha gjennomført kurset ha generell kompetanse i teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder. De skal kunne tolke EI massespektra. Studentene skal kunne kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til allmenheten.

 • Forelesninger.
 • Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret.

  Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart.

 • "Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
 • Avsluttende, muntlig eksamen, bestått/ikke-bestått. Teller 100 %.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor
 • Semesteroppgave.
 • 2 timer forelesninger pr. uke.
 • Ph. d.-studenter
 • Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har bestått KJM313.
 • Realfag