Course code KJM211

KJM211 Organisk kjemi påbygning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Simen Gjelseth Antonsen, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100 (sum av studenter påmeldt KJM210 og KJM211).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK retning biokjemi, B-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kunnskap om kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. 

 • Forelesninger.
 • Gjennomgang av oppgaver med lærer (kollokvier).
 • Quiz-spørsmål legges ut på Canvas til de enkelte laboratoriedagene. Disse må besvares før laboratoriedagen (obligatorisk). 
 • Laboratoriearbeid (obligatorisk).
 • Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning fra studentassistenter.

Merk at emnet først starter sent i oktober.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten skal:

 • Kjenne til betydningen av molekylers romlige struktur
 • Kunne skrive mekanismer for grunnleggende reaksjoner.
 • Kunne forutsi organiske forbindelsers egenskaper som løselighet i vann eller organiske løsemidler, flyktighet etc.
 • Ha kjennskap til de vanligste spektroskopiske metoder for identifisering av molekyler.
  • Dette inkluderer massespektrometri (MS), UV, IR, 1H NMR og 13C NMR
  • Tolke spektre
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og fremstillingsmetoder for syntetiske polymerer (plast)
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og oppbygging av biomolekyler som polysakkarider, proteiner, RNA og DNA
 • Sette alt dette i sammenheng med biokjemi og biologiske prosesser
 • Kjenne det mest grunnleggende laboratorieutstyret og kunne følge enkle synteseprosedyrer 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer.
 • Se forskjell på reduksjoner og oksidasjoner av organiske molekyler.
 • Rapportere enkle laboratorieforsøk inkludert synteser
 • Tolke spektrale data (MS, UV, IR, 1H NMR, 13C NMR)
 • Benytte kunnskapen inn mot forståelse av biokjemiske og biologiske prosesser. 
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. 
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på typiske problemstillinger i kjemi og biokjemi inkludert medisinske fag
 • Formidle og popularisere grunnleggende organisk kjemiske begreper og reaksjoner både skriftlig og muntlig
 • Innen grunnleggende spektroskopisk anvendelse i organisk kjemi
 • Ha et solid grunnlag for videre studier i organisk kjemi.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede.
 • Oppgavegjennomgang av lærer.
 • Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk).
 • Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave). Yngve Stenstrøm: Labhefte. Yngve Stenstrøm: Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM110 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
 • Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
 • Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være fullført.
 • Tilhørende test (quiz) i Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.
 • NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske (5 dager).
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen (3,5 t) med ekstern sensor, teller 90 %. Labkurset vil telle 10 % av sluttkarakteren. 

Karakter: A-E

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:

KJM211 er ment som et tilbud til dem som har tatt grunnleggende organisk kjemi tilsvarende 10 sp (f. eks. KJM110), og som ønsker mer organisk kjemi. I praksis betyr dette at KJM210 = KJM110+KJM211.

Det er adgangsbegrensning til kurset. Studenter som har KJM211 obligatorisk, er garantert plass. Andre studenter blir tatt opp etter karakter fra tidligere organisk-kjemisk kurs (eks. KJM110 eller tilsvarende).

Merk at emnet først starter sent i oktober.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timerLaboratorieøvelser: 30 timerLaboratorievideoer med svar: 5 timerOppgaveløsning med lærer tilstede: 10 timerForberedelse lab/journalskriving: 30 timerSelvstudium: 155 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM211 gir 0 studiepoeng hvis tatt sammen med KJM210.
Undervisningstid:

NB! Undervisningen i KJM211 starter i månedskiftet oktober/november. Før dette kan det være nyttig å følge forelesninger og oppgavegjennomgang i KJM110.

I undervisningsperioden er det

 • 4 timer forelesning per uke (totalt ca. 20 timer).
 • 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt ca. 30 timer).
 • 1 time felles lab.gjennomgang i 5 uker.
 • 2 timer felles gjennomgang av regneøvelser per uke (totalt 10 timer) i siste halvdel.
 • Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke.

Tyngden av undervisningen vil være i andre halvdel av semesteret for lettere å tilpasse den til KJM110.

NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 5 øvelsesdager.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer