KJM110 Organisk kjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Marius Aursnes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:1000. På hvert laboratorieparti vil det være maksimalt plass til 24 studenter. Det vil bli satt opp tilstrekkelig mange partier.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 40 timer (inkludert 2 timer langsgående flervalgstester)
 • Laboratorieøvelser 20 timer
 • Lab. videoer som må besvares: 5 timer
 • Journalskriving og forberedelse til øvelser: 20 timer
 • Oppgaveløsning (felles og med stud. ass. tilstede): 20 timer
 • Selvstudium: 145 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, Emnet har undervisning/evaluering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forståelse for kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15.

Forelesninger starter i augustblokka med gjennomgang av det mest basale og fortsetter gjennom hele høstparallelen. Gjennomgang av oppgaver med lærer (kollokvier). Spørsmål (quiz) legges ut på Canvas til de enkelte laboratoriedagene. Disse må besvares før laboratoriedagen (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning fra studentassistenter.

Merk at avsluttende eksamen er i slutten av november.

Dette lærer du

Selv om noe kunnskap om basal organisk kjemi er en fordel, vil kurset starte med det helt grunnleggende.

Kunnskaper: Studenten skal:

 • Få grunnlegge kjennskap til organisk kjemi og kunne sette dette inn i sin rette sammenheng
 • Få oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur (navnsetting).
 • Få kunnskap om hybridisering og bindingstyper i organiske molekyler
 • Kjenne til betydningen av molekylers romlige struktur
 • Få forståelse for organiske stoffers egenskaper og reaksjonsmønstre (generelle mekanismer).
 • Kunne forutsi organiske forbindelsers egenskaper som løselighet i vann eller organiske løsemidler, flyktighet etc.
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og oppbygging av biomolekyler som polysakkarider, proteiner, RNA og DNA
 • Sette alt dette i sammenheng med biokjemi og biologiske prosesser

Ferdigheter: Studenten skal kunne:

 • Kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer.
 • Navnsette enklere organiske molekyler.
 • Se forskjell på reduksjoner og oksidasjoner av organiske molekyler.
 • Kunne rapportere enkle laboratorieforsøk
 • Benytte kunnskapen inn mot forståelse av biokjemiske og biologiske prosesser.
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet.
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på typiske problemstillinger i kjemi og biokjemi inkludert medisinske fag
 • Formidle og popularisere grunnleggende organisk kjemiske begreper og reaksjoner både skriftlig og muntlig
 • Ha et solid grunnlag for videre studier i organisk kjemi
  • Forelesninger.
  • Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede.
  • Oppgavegjennomgang av lærer.
  • Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (dette er obligatorisk).
  • Selvstudium.
 • Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Dette vil starte litt ut i parallellen. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

  Canvas.

 • Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course. (13. utgave (dvs. siste utgave)). Yngve Stenstrøm: Laboratoriehefte.
 • KJM100 eller tilsvarende, grunnleggende kunnskaper i kjemi.
  • Godkjent laboratoriekurs.
  • Slutteksamen i oktober, 3,5 timer, teller 100% av totalkarakter.

  Karakterskala A-E • Ekstern sensor blir benyttet for å kontrollere at nivået på eksamensoppgavene er tilfredsstillende.
 • Deltakelse på laboratoriekurset og laboratoriegjennomgangen. Tilhørende quiz i Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.

  NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske.

 • Emnet starter i augustblokka. I denne perioden vil det mest basale ved kurset bli forelest (dvs. kap. 1-3). Det anbefales på det sterkeste at man får med mest mulig av dette da det vil gjøre resten av kurset betydelig enklere.

  NB! Merk at gjennomført laboratoriekurs med godkjent labjournal er et absolutt krav for å få godkjent emnet.

 • Augustblokk: Vi starter i augustblokka med forelesninger og noen enkle oppgavegjennomganger (totalt 4 timer pr. uke).

  Høstparallell:

  • 4 timer forelesning per uke (totalt 40 timer)
  • 4 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt 20 timer)
  • 1 time med felles gjennomgang pr uke i 5 uker
  • 1 time felles gjennomgang av oppgaveløsning per uke i 9 uker.
  • Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke (starter litt ut i semesteret).

  Tyngden av undervisningen vil være i første halvdel av semesteret for lettere å tilpasse undervisningen til KJM210. Laboratoriearbeidet vil starte etter at vi har gjennomgått det mest grunnleggende av kjemien på forelesningene.

 • B-BIOTEK; B-MAT; B-BIOL; B-HV; B-MINA; M-LUN
 • Full eksamen i tidligere KJM210 gir 0 studiepoeng for KJM110.
 • Realfag