KJB200 Biokjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Åsmund Røhr Kjendseth, Åsmund Røhr Kjendseth

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:200

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • 52 timer forelesning/aktivitetsbasert undervisning og prosjektorienterte aktiviteter
 • 198 timer selvstudium

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Dette emnet gir en bred innføring i biokjemi. Det sentrale i biokjemien er å forstå hvordan levende organismer omsetter energi og masse (stoffskiftet) og hvordan dette er regulert.

I de første emneukene vil studentene få en innføring i de sentrale begrepene energi, struktur og funksjon og lagring av biologisk informasjon. Ved å gi en grundig innføring i de forskjellige strukturene og egenskapene til byggesteinene som blir til proteiner, fett, karbohydrater og DNA legges grunnlaget for å forstå stoffskiftet på et molekylært nivå. Deretter rettes fokus mot selve stoffskiftet ved å belyse energiflyten i biologiske prosesser og reguleringen av disse.

Det legges vekt på at studentene skal kunne forstå hvordan biokjemiske prosesser er knyttet til kretsløpene i naturen, spesielt de som påvirker klima og stabilitet av økosystemer, og at de skal kunne trekke paralleller til utfordringer knyttet til oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Det meste av undervisningen er aktivitetsbasert. Den aktivitetsbaserte undervisningen vil være fokusert på problemløsning og bruk av digitale hjelpemidler som kan øke forståelsen rundt biokjemiske problemstillinger (for eksempel visualisering av biomolekyler) og arbeid med oppgaver i grupper.

Gjennom emnet gjennomføres prosjektbasert gruppearbeid. Alle skal jobbe med prosjekter som hver går over flere uker. Hvert prosjekt skal ferdigstilles og vurderes før neste prosjekt starter. Studentene blir delt inn i mindre grupper og skal jobbe i fellesskap for å løse prosjektoppgavene.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha god forståelse av:

 • Generelle prinsipper rundt hvordan energi og masse omsettes i biokjemiske reaksjoner
 • Hvordan sentrale biomolekyler som proteiner, karbohydrater, fett og DNA er bygget opp og hvilke funksjoner og kjemiske egenskaper de har
 • Hva enzymer er og hvordan de katalyserer biokjemiske reaksjoner.
 • Hvordan sentrale biomolekyler omsettes i kroppen (metabolisme/celleånding)
 • Hvordan biokjemiske reaksjoner reguleres og hva homeostase er
 • Hvordan biologiske membraner er bygd opp og hvordan signaler og molekyler sendes over slike barrierer.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studentene ha evne til å gjenkjenne biomolekyler og forstå energiomsetning og genetisk informasjonslagring. Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til bruk av bioinformatiske verktøy og visualisering av molekyler. Studentene skal også kunne ha evne til refleksjon og kritisk tenkning innen disse temaene, og kunne bruke informasjonen til å belyse brede problemstillinger innen biokjemi.

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført KJB200 skal studentene ha en generell, kompetanse innen biomolekyler og en generell kunnskap om metabolisme og genetisk informasjonslagring. Dette vil gjøre studentene klare for videre kurs innen for eksempel biokjemi, molekylærbiologi, ernæring og naturstoffkjemi.

 • Omvendt klasserom-tilnærming. Noen korte forelesninger og mye vekt på aktivitetsbasert undervisning og selvstudium.
 • Canvas. Spørsmål kan rettes til foreleser og kollokvielærere. E-post og canvas-meldinger sendes til emneansvarlig.
 • Læreboken som brukes er Biochemistry, Second Edition, International Student Edition from Norton. Forfatterne er Roger L. Miesfeld og Megan M. McEvoy.
  • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Samlet vurdering (skriftlig midttermeksamen og skriftlig slutteksamen).

  Sluttkarakter (samlet vurdering) gis på grunnlag av skriftlig midttermeksamen (2 timer) og skriftlig slutteksamen (3.5 timer). Vektingen er 40 % for skriftlig midttermeksamen og 60 % for skriftlig slutteksamen.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
 • Prosjektoppgave godkjent/ikke godkjent, hverandrevurdering.
 • Kursuke 1-13:

  4 timer aktivitetsbasert undervisning per uke.

 • 5 sp mot KJB100
 • Realfag