KBMINT300 Studiepoenggivende praksis

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder.

Forventet arbeidsmengde:250 timer hvorav 175 timer i bedrift, 75 timer til arbeid med prosjektbeskrivelse og refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur) og presentasjon.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk med start/slutt i hver periode.

Om dette emnet

Arbeidspraksis/internship i en virksomhet (bedrift eller ekstern forskningsenhet) relevant til eget studium innen KBMs fagområder.

Et slikt opphold vil gi arbeidspraksis og øke kontaktflaten til deg som student, noe som er veldig gunstig med tanke på jobb videre. Studenten vil inngå i det daglige arbeidet ved ekstern institusjon og skal i løpet av praksisperioden være i stand til å knytte teori og forskning opp mot den daglige driften ved praksisplassen. Arbeidet reguleres ihht en avtale mellom ekstern institusjon og KBM

I forkant av oppstart må studenten:

 • Etablere kontakt med relevant virksomhet (forskningsenhet eller bedrift) som blir en ekstern veileder.
 • Finne en faglig veileder ved KBM (intern veileder) og foreslå hvilke fagområder/bedrifter en ønsker praksisopphold hos.
 • Skrive en avtale mellom ekstern virksomhet og KBM. Avtalen lages i samarbeid med ekstern og intern veileder og må godkjennes av fakultetet før oppmelding i emnet. Avtalen beskriver læringsmål, læringsutbytte og hvilke metoder/prosjekter studenten skal være involvert i.
 • Studieveiledere sørger for oppmelding i emnet etter at avtalen er godkjent.

Det skal skrives en refleksjonsrapport som presenteres for et relevant fagmiljø og sensor i slutten av perioden. I rapporten skal du koble teori, metodikk og praksis samt reflektere over praksisoppholdet ditt og din praksisbaserte læring.

Dette lærer du

KUNNSKAP

 • Ha kunnskap om hvordan en bedrift/organisasjon organiseres og/eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
 • Ha kunnskap om dokumentasjon av forskningsarbeid
 • Ha evne til refleksjon og praksisbasert læring.
 • Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker eller forskningsmetoder.
 • Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet og etisk regelverk knyttet til forskningen.

FERDIGHETER

 • Kan integrere teori og praksis i et reelt arbeid.
 • Kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet i studiet.
 • Kan arbeide selvstendig i bedriften og delta i virksomheten som et team-medlem.
 • Kan identifisere relevant litteratur og analysere, formulere, beskrive og formidle det praktiske arbeidet.

KOMPETANSE

 • Ha innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner.
 • Kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig måte.
 • Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med praksisstedet og veileder(e) ved KBM, basert på praksis, prosjektbeskrivelse, refleksjonsrapporten og presentasjonen av denne.

  Praksis: Studenten må innrette seg etter gjeldende regler for praksisstedet og overholde avtalen som er inngått.

  Prosjektbeskrivelse: Studenten må levere inn en prosjektbeskrivelse (1-2 sider) innen 3 uker etter oppstart. Prosjektbeskrivelsen skal inkludere:

  1. En beskrivelse av eksternt miljø
  2. Beskrivelse av oppgaver som praksisoppholdet skal være knyttet til og skissere forventet læringsutbytte.
  3. Henvisning til litteratur (= deler av spesialpensum, ca 5-10 artikler)

  Refleksjonsrapport:

  Det skal skrives en refleksjonsrapport i slutten av perioden. Rapporten skal være på ca 10 sider og beskrive teori, metodikk og praksis samt reflektere over praksisoppholdet og den praksisbaserte læringen. Rapporten skal inneholde henvisning til relevant litteratur som studenten selv skal søke opp, lese og bruke på en hensiktsmessig måte (dette kan komme i tillegg til de 10 sidene).

  Presentasjon:

  Presentasjonen skal være basert på refleksjonsrapporten og skal holdes etter oppholdet er gjennomført. Dato for presentasjon avtales mellom kandidat og veiledere. Presentasjonen holdes med ekstern/intern veileder og ekstern sensor tilstede og kan gjerne holdes som en del av seminarserier ved ekstern eller intern institusjon. Presentasjonen skal vare i 15-20 minutter og ha følgende struktur: 1) Presentasjon av kandidaten (om faglig program), 2) Motivasjon for å gjennomføre praksisarbeidet, 3) Om prosjektene og metodene, 4) Beskrive læringsutbyttet.

 • Canvas. Veileder ved ekstern institusjon vil ha ansvaret for at studenten får faglig og praktisk opplæring/oppfølging underveis i oppholdet og bidra med tilgang til relevant faglig informasjon.

  Intern veileder ved KBM vil bidra i etablering av kontrakt, være kontakt mot NMBU og arrangere/delta ved avsluttende vurdering.

 • Pensum består av selvvalgt litteratur godkjent av veileder. Litteraturen skal være relevant og knyttet til det arbeid som skal utføres i bedriften.
 • Relevant bakgrunn for å jobbe praktisk innen et av KBMs fagområder. Minimum tredjeårsstudent.
 • Mappevurdering: Prosjektbeskrivelse, praksis, refleksjonsrapport og presentasjon. Teller 100%

 • Ekstern og intern veileder vurderer prosjektbeskrivelse, praksis og refleksjonsrapport og begge er tilstede på presentasjonen. Ekstern sensor godkjenner opplegget for vurdering i emnet og deltar i vurdering av muntlig presentasjon.
 • Avtale med bedrift må godkjennes før start på opphold
 • Emnet kan ikke være på mindre enn 10 sp (kan ikke reduseres)
 • B-BIOTEK, M-BIOTEK, B-KJEMI, M-KJEMI, M-KB, M-BIAS, B-MAT, M-MATVIT

  Forbeholdes tredjeårsstudenter på bachelor/5-årig master, samt 2-årig masterstudenter på KBM sine studieprogrammer.

 • Realfag