JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ingrid Wang Larsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40 studenter.

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning og avsluttende eksamen i vårparalellen.

Om dette emnet

Emnet har fokus på spesiell forvaltningsrett særlig knyttet til vedtak om ekspropriasjon etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover. Sentrale temaer er:

 • Materielle og personelle vilkår for vedtak om ekspropriasjon i forvaltningen
 • Saksbehandlingsreglene ved vedtak om ekspropriasjon, herunder utredningskrav og krav til begrunnelse
 • Reglene for klage over ekspropriasjonsvedtak
 • Reglene for domstolskontroll av ekspropriasjonsvedtak og virkninger av mangler og feil ved forvaltningens vedtak.

Emnet omfatter også hovedtrekkene i skjønnsprosessen for jordskifteretten i ekspropriasjonsskjønn og andre skjønn for jordskifteretten. Emnet har hovedfokus på særreglene i skjønnsprosessloven og skjønnsprosesslovens forhold til jordskifteloven og tvisteloven.

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning i plenum, obligatorisk øvingsoppgave og selvstudie.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Emnet skal gi studentene god kunnskap om og forståelse for forvaltningens adgang til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i oreigningslova, plan- og bygningsloven, veglova og andre særlover. Studentene skal ha forståelse for reglene om domstolskontroll av ekspropriasjonsvedtak og reglene om ugyldighet.

Emnet skal gi god forståelse for skjønnsprossen i ekspropriasjonssaker og i andre skjønnssaker som behandles av jordskifteretten. Studentene skal ha kunnskap om fagområdets tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studentene skal kunne anvende og formidle sentralt regelverk innenfor ekspropriasjonsforvaltningsrett og skjønnsprosess, herunder beherske faguttrykk og indentifisere og drøfte rettslige problemstillinger. Studentene skal være i stand til å se sammenhenger i regelverket og være i stand til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

 • Emnet er bygget opp rundt forelesninger og øvingsoppgaver.
 • Hovedlitteratur:

  • Hauge, Holth, Larsen (2020) Ekspropriasjonsrett. Kort forklart.
  • Lie, i Stavang (red.) (2019) Ekspropriasjon, 3. utg., kapittel 2 (legges ut som kompendium)
  • Sky, Bjerva (2018) Innføring i jordskifterett, kapittel 12 (boken er pensum på JUS331)

  Støttelitteratur:

  • NOU 1993:35: Lov om skjønnsprosess
  • Lie (2017) Kommentarutgave til skjønnsprosessloven. (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)
 • Emnet er for studenter som går 4. året på Master i Eiendom. Forutsatte forkunnskaper er særlig: JUS100, JUS201, JUS220, JUS320 og EIE320.
 • Skriftlig avluttende eksamen. Bokstavkarakter A-F, 3,5 timers eksamen.

 • Eksamensoppgavene vurderes av to sensorer, intern og ekstern sensor.
 • Obligatorisk innleveringsoppgave må leveres og bestås/godkjennes. Vurderingsform: godkjent/ikke godkjent.
 • M-EIE
 • Emnet er kun tilgjengelig for studenter i 4.året ved Eiendom