JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Fredrik Holth

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Antallsbegrensning

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Ca. 25 timer forelesning
 • Ca. 50 timer prosjektoppgave
 • Ca. 50 timer selvstudieum

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstarallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Emnet består av forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, oppgaveløsning og diskusjoner, prosjektoppgave / praktisk oppgaveløsing og egenstudium.

Emnet er delt opp i en teoretisk del (juridisk) og en praktisk del (prosjektering).

Dette lærer du

Juridisk del:

Studentene skal i den juridiske delen få inngående kunnskap om byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. I tillegg skal studenten få god kunnskap om innholdet i teknisk forskrift (TEK 17) og byggesaksforskriften (SAK).

Gjennomgående temaer vil være krav til saksbehandling, krav til tiltak og ulovlighetsoppfølging. I tillegg vil det være et gjennomgående fokus på hvordan klimaendringer og behovet for klimatilpassning utfordrer og stiller nye krav til byggesaker.

Praktisk del:

Studentene skal gjennom den praktiske delen opparbeide ferdigheter i utarbeide en rammesøknad (jf. plan- og bygningsloven §§ 21-2 og 21-3, samt SAK §§ 5-4 og 6-4) for et konkret (men tenkt) byggeprosjekt. Dette innebærer praktisk bruk av kunnskap ervervet gjennom den juridiske delen av emnet.

 • Forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, prosjektoppgave / praktisk oppgaveløsing og egenstudium.
  • Forelesninger
  • Lærer(e) veileder prosjektarbeidet
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Nikolai K. Winge & Fredrik Holth, Plan og bygningsrett Kort forklart 2. utgave Universitetsforlaget 2019

  Detaljert pensumlista oppgis ved semesterstart i Canvas.

 • JUS100, JUS201
 • Skriftlig eksamen. 3,5 time. Karakterskala: A-F

 • Ekstern sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelser og prosjektoppgaver og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
 • Prosjektoppgave. Denne må være godkjent før man går til eksamen.
  • Ca. 25 timer forelesninger
  • Ca. 25 timer veiledning av prosjektoppgave
 • Studenter ved studieretningene M-EIE, M-EUTV og M-BYREG
 • GSK