JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Åsgeir Rossebø Almås

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:16. Se merknad.

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Normert arbeidsinnsats er 125 timer: fordelt mellom forelesninger (25%), demonstrasjoner (25%), øvelser og journalføring (50%).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokk.

Om dette emnet

Emnet inkluderer forelesninger om jord, teori om jordanalyser og hvordan slike analyser brukes for å vurdere miljøkonsekvenser eller brukes som verktøy i gjødslings- og kalkingsrådgivning. Følgende øvelser og analyser gjennomføres i laboratorium: God laboratoriepraksis, teori om innhenting av jord og planteprøver, forbehandling av jord og planteprøver (tørking, sikting og oppmaling). Bestemmelse av tørrstoff, glødetap, kornfordeling. Analyser av sentrale jordfysiske (jordtetthet, vannretensjon) og jordkjemiske parametere (pH, plantetilgjengelig K, Mg, Ca, og P, and Cu samt løst NO3- and NH4+) vil bli demonstrert for og delvis utført av studentene selv. Den siste uken settes av til at studentene kan fordype seg i agronomisk relaterte jord og planteanalyser, eller miljørettede jord og spesieringsanalyser. Den siste uken vil inkludere en kombinasjon av laboratorieøvelser og demonstrasjoner av metoder hvor eksisterende data kan benyttes for studentenes egen læring.

Dette lærer du

Etter endt emne skal studentene ha følgene kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

1) Sikkerhet og rutiner for arbeid på et miljøkjemisk laboratorium, kalibrering av enkelt utstyr samt pipettering av standardløsninger, betingelser for nøyaktighet og presisjon.

2) Studentene også ha inngående kunnskap om betingelser for god jordprøvetaking og forbehandling for å sikre best mulig resultat, samt betingelser og begrensninger for analysemetodene som brukes.

Ferdigheter:

1) gjennomføre prøvetaking av jord og planteprøver i henhold til god praksis, samt gjennomføre prøvetaking og velge metoder som er best egnet under ulike forhold.

2) Opparbeide jord og planteprøver for analyser ved bruk av standard metoder og instrumenter.

3) Gjennomføre enkle jordkjemiske og jordfysiske analyser.

4) Evaluere kvaliteten og usikkerhetene til egne jord og planteanalyser.

5) Evaluere egnetheten av egne metoder og resultater for å bestemme plantetilgjengelighet og miljøkonsekvenser av målte parametere.

Generell kompetanse:

Kunne velge hensiktsmessig prøvetaking, prøvepreparering og analysemetode ut fra kjennskap til prøvetype og analytt(er), samt krav til analysekvalitet. Vurdere kvalitet i analyseresultater. Presentere arbeidet som en rapport.

 • Studentaktivitetene fordeler seg mellom deltagelse på daglige forelesninger som etterfølges av enten demonstrasjoner eller studentøvelser samt journalskriving. Det avsettes tid i kursperioden til at studentene kan arbeide med å skrive og fullføre laboratoriejournaler. Studentene vil arbeide i mindre grupper med øvelsene og for journalføringene.
 • -Klute, A. 1986. Methods of soil analysis. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. -Westerman, R.L. 1990. Soil testing and plant analysis. Third edition. Soil Science Society of America, USA: 400pp. -Assouline, S., Tessier, D. & Bruand, A. 1998. A conceptual model of the soil water retention curve. Water Resources Research34, 223-231, doi:10.1029/97wr03039. -Perrier, E., Rieu, M., Sposito, G. & de Marsily, G. 1996. Models of the water retention curve for soils with a fractal pore size distribution. Water Resources Research 32, 3025-3031, doi:10.1029/96wr01779. -Børrensen, T. 2011. Pore size distribution and pF-analsis. Department of Plant and Environmental Sciences, Norwegian University for Life Sciences. -Sparks D.L., 1996. Methods of soil analysis. Part 3: Chemical methods. Soil Science Society of America, USA.

  -Relevant litteratur presentert i Canvas

 • JORD230 eller tilsvarende.
 • Mappevurdering: Evaluering av labrapporter innlevert av gruppene.

  Karakterregel: Bestått/Ikke bestått. • Ekstern sensor deltar i vurderingen av selve opplegget for bedømmelse av studentenes prestasjoner i emnet.
 • Delta i laboratorieøvelser og demonstrasjoner.
 • Emnet er særlig fokusert for studenter som fra Kina og Zambia som følger DIKUSs utvekslingsprogram.

  Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 1. desember. Etter det blir plassene i emnet fordelt.

 • Om lag 112 timer.
 • Utvekslingsstudenter som følger SIUs utvekslingsprogram samt M-MILJØ.
 • Studiepoengreduksjon på 5 studiepoeng mot JORD212.
 • Realfag