JORD212 Jordanalyse

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Tore Krogstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Maksimum 16. Se merknad.

Frekvens:Årlig. Emnet gis ikke i 2023!

Forventet arbeidsmengde:Normert arbeidsinnsats på 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet omfatter forelesninger om jordanalyseteori og om hvordan jordanalyser brukes i landbruket som et hjelpemiddel til gjødslings- og kalkingsveiledning. På laboratoriet gjennomføres følgende jordanalyser: Forbehandling av jord, volumvektbestemmelse, tørrstoff- og glødetapbestemmelse, kornfordelingsanalyse, pH analyse, analyse av lettløselig (plantetilgjengelig) kalium, magnesium, kalsium og fosfor, bestemmelse av nitrat og ammonium, og bestemmelse av kopper som mikronæringsstoff.

Dette lærer du

Studentene skal kunne:

Kunnskap

Analyser hvilke prøvetakingsstrategier og metoder som er best egnet til formålet

Analysere usikkerhet og kvalitet på jordanalyseresultater

Analysere jordanalyseresultatene opp mot plantetilgjengelighet og forurensningspotensial

Ferdighet

Ta jordprøver, forbehandle og analysere disse for plantetilgjengelige næringsstoff

Generell kompetanse

Argumentere for betydningen av jordprøver for best mulig balansert gjødsling og minst mulig miljøbelastning

 • Emnet er fordelt med ca 50% av tiden til forelesninger og 50% til arbeid på laboratoriet under veiledning av lærer og ingeniører.
 • Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål og diskusjon i vanlig kontortid samt på email.
 • Kunngjøres i Canvas.
 • JORD230 eller tilsvarende
 • Mappevurdering:

  • Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) teller 40%.
  • Avsluttende muntlig eksamen teller 60%.

  Begge deler må bestås for å bestå emnet.

  Karakterregel: A-E / Ikke bestått.

 • Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) evalueres av faglærer. Muntlig eksamen evalueres av ekstern sensor sammen med faglærer.
 • Laboratorierapporter for alle øvelser må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Laboratorierapportene leveres som grupperapporter.
 • Emnet gis ikke i 2023!

  Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 31. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt.

 • 26 timer forelesning og 26 timer laboratoriearbeid. Forelesninger og øvelser konsentreres til 4 t sammenhengende på en dag pr uke.
 • B-MILJØ, M-MILJØ, B-PV, M-PV
 • Studiepoengreduksjon på 5 studiepoeng mot JORD213.
 • Realfag