JORD210 Dynamisk modellering i jord-plante-atmosfære systemet

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Attila Nemes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:15

Frekvens:

Årlig

Gis ikke høsten 2023!

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. OBS! Emnet gis ikke høsten 2023.

Om dette emnet

Kurset vil introdusere nøkkelbegreper som ligger til grunn for prosessmodellering i jord-plante-atmosfæresystemet gjennom objektorientert programmering i Vensim og bruk av FAO Aquacrop simuleringsmodell. Aquacrop vil bli brukt til å demonstrere viktigheten og kunnskapen om modellparameterisering, modellkalibrering og validering og parametersensitivitetsanalyse. Studentene skal bruke casestudieøvelser og utvikle modellscenarier (f.eks. klimaendringer, vanningsplanlegging, jordbearbeidingseffekter osv.) og lære å tolke modellresultater og deres iboende usikkerheter. I andre halvdel av kurset vil studentene bli introdusert for et større utvalg av numeriske simuleringsmodeller for å forstå hvordan ulike modelltyper inkluderer ulike tilleggskomponenter og adresserer ulike andre typer prosesser i ulike romlige og tidsmessige skalaer (f.eks. biogeokjemiske prosesser, jordsmonn, erosjonshendelser, vann(re-)distribusjon i nedbørfelt, global-skala land-overflate-interaksjoner, etc.). Kurset er laget for å utstyre miljøvitenskapelige studenter med sterkere beregningsmessig bakgrunn og styrke miljøvitenskapelig bakgrunn til studenter i naturvitenskap og teknologistudier.

Dette lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studentene kan gjenkjenne diagnostiske sjikt i jorda og anvende dem i ulike jordklassifiseringssystemer, samt forklare de viktigste jordegenskaper, basert på klassifiseringens navn-inndeling. De forstår prinsippene bak ulike (enkle) geostatistiske teknikker og dynamisk prosessmodellering.

Ferdigheter

Etter avsluttet emne kan studenten integrere de tre ulike redskapene (se under) for å analysere effekten av menneskelig inngrep på landskapsnivå, viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av økosystemer.

 1. Jord klassifisering
  1. Klassifisering av jordprofiler ihht internasjonale klassifiseringssystemer
  2. Å finne og å tolke viktige jord egenskaper og karakteristikker ut ifra klassifiserings nomenklatur.
 2. Romlig variabilitet og GIS
  1. Behandling av jord data ved hjelp av nøkkel funksjoner inne GIS (lagre, manipulere, analysere, og presentere romlige data)
  2. Utvikling av ferdigheter innen problem-løsning og kritisk tenkning nødvendig for å kunne bruke GIS for karakterisering, bruk og forvaltning av jord.
  3. Gjennomføring av enkel geostatistikk (regresjon-kriging, semi-variogram, kontinue og klasse variabler)
 3. Prosessmodellering
  1. Å formulere, løse, anvende og presentere enkle modeller for viktige prosesser i jord og økosystemer
  2. Å bruke prosessmodellering for å uttrykke kvantitative kausale sammenhenger i jord (vann, og plante) systemer.
  3. Å implementere, tolke og presentere modell sensitivitet og scenarioanalyser.
 • Forelesninger og øvelser (på datasal). 4 timer per uke.
 • 1. Introduksjonsforelesninger.

  2. Hand-outs og øvelser.

  3. Datasal og veiledning fra involverte lærere.

  Utenom de oppsatte møter vil lærere være tilgjengelig i kontortid.

 • Software manualer samt utdelt litteratur på forelesning.
 • JORD100.
 • En innlevert oppgave.

  Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Innlevering 3 Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor sensurerer den siste (3.) innleveringsoppgave.
 • De første to av i alt tre innleveringer må være bestått før siste innlevering.
 • Emnet gis ikke høsten 2023.
 • Forelesninger og øvinger veksler og foregår på datasal. 4 timer i uka.
 • B-MILJØ, M-MILJØ.
 • JORD201 -5 ECTS studiepoengreduksjon.

  JORD251 -2 ECTS studiepoengreduksjon.

 • Realfag