INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Matthew Patrick James Lynch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Maks antall studenter er 30.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Dette kurset har undervisning og vurdering høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om innovasjonens rolle for bærekraftig utvikling. Verden står nå overfor enorme sosiale og miljømessige utfordringer som må løses, og det er åpenbart at vi ikke kan fortsette som før, hvis vi skal ha en bærekraftig fremtid. Forretningsmodellinnovasjon blir for tiden diskutert som en tilnærming for å takle bærekraftsutfordringer, som de formulert av FNs bærekraftsmål (SDGs). I løpet av kurset vil vi fokusere på hvordan forretningsmodellinnovasjon kan bidra til nye og radikale løsninger som vil utgjøre en forskjell. Studentene skal jobbe i team og bruke systemstenking som et tankesett og tilnærming for å utvikle nye løsninger som vil endre hvordan vi tenker på fremtidig virksomhet og innovasjon.

Systemtenkning er et perspektiv som tar sikte på å se det større bildet, samtidig som man tar hensyn til detaljene. Den anerkjenner at sammenhengene og relasjonene er like viktige som de individuelle delene av systemet. Kurset er basert på å bruke en praktisk tilnærming til å påvirke systemer, derfor har kurset stort fokus på å anvende teori på en utfordring valgt av studentene tidlig i semesteret.

Oppnåelsen av bærekraftsmålene avhenger av effektiv anvendelse av kreativ tenkning og teknologi. For eksempel hvilke muligheter og utfordringer som ligger innenfor digital teknologi for utvikling av bærekraftige forretningsmodeller. Gjennom kurset skal studentene tilegne seg kunnskap og direkte erfaring med hvordan man kan skape bærekraftig verdi gjennom nye forretningsmodelldesign. Kurset vil avvike fra et reelt problem i det virkelige liv som betyr noe for vår fremtid, og studentene skal utvikle et nytt konsept med bærekraftig forretningsmodell eller revidere en eksisternede forretningsmodell i mer bærekraftig retning.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Studentene skal tilegne seg kunnskap innen utvalgte temaer knyttet til bærekraft.
 • Studentene skal få en omfattende forståelse av begrepet en bærekraftig forretningsmodell.
 • Studentene skal få dyp kunnskap om forretningsmodellinnovasjon med fokus på brukersentrert innovasjon og designtenking.

Ferdigheter:

 • Studentene skal bruke Systems Thinking som metode for å fullføre et forretningskonsept og bærekraftig forretningsmodell.
 • Studentene skal gjennom samarbeidslæring og problemløsning utvikle nye og kreative verdiløsninger for samfunnet og interessenter, og gjennom dette utvikle seg som innovative agenter.
 • Studentene skal trene sin evne til å gjennomgå litteratur, samle inn data og informasjon, behandle og analysere kompleks informasjon og data, og til slutt strukturere et omfattende prosjekt og rapport.
 • Bruk relevante teorier og bruk dem for å forstå og reflektere over læringsprosessen.

Kompetanse:

 • Studentene skal utvikle sin samarbeidskompetanse
 • Studentene skal utvikle problemløsende og kreative ferdigheter under usikre betingelser
 • Studentene skal utvikle sin egen analytiske og reflekterende evne til å jobbe med komplekse problemer og reflektere over sine handlinger.
 • Studentene skal gjennom teamarbeid utvikle sine sosiale og kommunikasjonsevner
 • Studenter bør være mentalt forberedt på å arbeide aktivt gjennom kurset, da kurset ikke følger en passiv tilnærming der studentene lytter til forelesninger. I stedet forventes det at de er aktivt engasjert i læring både i klasserommet og utenfor gjennom gruppearbeid.

  Individuell selvstudie og veiledet gruppearbeid gjennom hele semesteret. 7-10 seminarer. Ukentlig dokumentasjon og logging av framgang i prosjektarbeidet.

  Undervisning på campus uten strømming.

 • Canvas og ukentlig oppfølging gjennom veiledning. Studentene skal utarbeide og signere en teamkontrakt som regulerer teamarbeidet. Studentene velger sine egne team og problemstilling som de arbeider med gjennom semesteret.
 • Valgte bøker og artikler om bærekraft, bærekraftige forretningsmodeller og bærekraftig forretningsmodellinnovasjon og designtenking (se Canvas).
 • Muntlig eksamen basert på en skriftlig sluttrapport. Skriftlig rapport må være levert for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen
  • Ukentlig progresjon og logg,
  • Kjøre en workshop (som gruppe),
  • Presentere teoretisk artikkel i klassen,
  • Innlevering av skriftlig sluttrapport.
 • Kurset vil være veiledningsbasert, slik at studentene er hovedsaklig ansvarlig for egen prosjektplanlegging og progresjon. Det vil være noen seminarer og ellers ukentlig oppfølging.
 • Masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon, samt bioøkonomi.
 • 10 stp. overlapp mellom INN360 med versjonskode V20
 • Studenter ved masterprogrammene i entreprenørskap og innovasjon, samt bioøkonomi har førsterett på emnet.

  Studenter fra andre studieprogrammer kan ta kontakt med studieveileder-hh@nmbu.no for å bli satt på venteliste, og vil få tilgang dersom det er ledige plasser.