INN345 Mentoring i praksis

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Matthew Patrick James Lynch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer. Mentoring i praksis: 75 timer, deltakelse i seminarer og forberedelse 75 timer, selvstudium: 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet bygger på rammene som er gitt av peer-mentor programmet ved master i Entreprenørskap og Innovasjon. Gjennom emnet får studentene en unik mulighet til å trene opp og utvikle sine mentor- og veilederegenskaper innenfor sitt felt. Slike ferdigheter er etterspurte og undervurderte soft skills i arbeidslivet, og vil styrke studentenes evne til å kunne veilede, kommunisere og løse medmenneskelige konflikter i deres fremtidige jobb. Emnet er tett knyttet til INN340 Entreprenørskap i praksis og mentorene i dette emnet utvikler sine ferdigheter i mentoring gjennom å delta som likemann (peer)- mentorer for innovasjonsteam i INN340.

Emneinnhold:

 • Mentorering i entreprenørskap og innovasjon
 • Mentoreringsprosessen og dens rammer
 • Mentorroller og funksjoner i likemanns-mentoring (peer mentoring)
 • Kjerneferdigheter i mentoring (aktiv lytting, virkningsfulle spørsmål, den vanskelige samtalen, effektiv kommunikasjon)
 • Egen refleksjon rundt personlig styrker og fallgruver i rolle som mentor

Målet med emnet er å styrke studenten i rollen som en mentor og utvikle ferdigheter for å kunne støtte andre i lærings- og utviklingsprosesser. Emnet gir først og fremst trening i praktiske mentoreringsferdigheter og vil ta for seg sentrale begreper fra forskning og faglitteraturen. En forutsetning for emnet er kontinuerlig mulighet for å praktisere mentorskap gjennom semesteret. Emnet består derfor av en praksisperiode med deltakelse på minst tre undervisningsdager (presentasjoner) i løpet av INN340s varighet, samt oppfølging som mentor av et tilegnet team hvor du bidrar aktivt til å følge opp og veilede teamets arbeid som deres dedikerte mentor. I tillegg legges det opp til 7 undervisningssamlinger i mentoring. Det legges gjennomgående opp til refleksjon over praksis.

Dette lærer du

Etter fullført emne har studenten ervervet seg følgende:

Kunnskaper:

 • Kunne gjøre rede for betydning og relevans av mentoring for innovatører og entreprenører
 • Kunne forstå og se relevans av ulike roller og funksjoner i mentoring i entreprenørskap
 • Ha god kjennskap til ulike kjerneferdigheter i mentoring
 • Ha kunnskap om hva som hemmer og fremmer læring og gode teamprosesser gjennom mentoring
 • Kunnskap og refleksjon rundt egne styrker og svakheter som mentor

Ferdigheter for å:

 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre mentoring
 • anvende og tilpasse utvalgte mentorfunksjoner til situasjon
 • kunne gi virkningsfull tilbakemelding som bidrar til positiv utvikling på profesjonelt og personlig plan
 • kunne gjennomføre utfordrende samtaler gjennom effektiv kommunikasjon

Generell kompetanse som gjør studenten i stand til å:

 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon som mentor
 • analysere og reflektere over egne mentorerfaringer på en konstruktiv måte sammen med andre peer-mentors og fagansvarlig
 • reflektere over betydningen av situasjonsbestemte faktorer og faktorer ved mentee/team som kan påvirke utfall av mentorens innvirkning
 • bidra til å videreutvikle peer-mentorprogrammet i tett dialog med fagansatte
 • Læringsaktivitetene vil bestå av praksis som mentor, seminarer, egenstudier og egen refleksjon. Det arrangeres 7 mentoring-seminarer; to seminarer i begynnelsen av semesteret og jevnlig gjennom resten av semsteret.
 • Det vil gis faglig veiledning og oppfølging av emneansvarlige, samt mulighet for praksisrefleksjon i seminarer.
 • Mentor- mentoring i teori og praksis. Av Petter Mathisen

  Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner viktige ferdigheter for coacher, rådgivere, veiledere og terapeuter. Av Kvalsund, Ragnvald

  Artikler om mentoring innenfor entreprenørskap blir annonsert på Canvas

 • Skriftlig refleksjonsrapport som teller 100 %. Refleksjonsrapporten vurderes til bestått/ikke bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Refleksjonsrapport Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingsordningen.
 • Obligatoriske aktiviteter er:

  • Deltakelse på de 7 seminarene.
  • Levering av tre refleksjonslogger
  • Delta på 3 veilednings-/tilbakemeldingsøkter i INN340 eller annet godkjent kurs (skriftlig godkjenning for veiledning av andre kurs kan fås fra kursansvarlig)
 • Det arrangeres 7 mentoring-seminarer; to seminar i begynnelsen av semesteret og jevnlig gjennom resten av semsteret.
 • Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon har førsterett til emnet.
 • Fullført bachelorgrad. Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon har prioritert.