Detaljer om emnet INN330

INN330 Internship - Næringsliv og samfunn

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Nils Sanne, Siw Fosstenløkken
Medvirkende: Elin Kubberød, Anders Lunnan
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell og juniblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:

Studentene arbeider med problemstillinger innenfor innovasjon. kommersialisering og forretningsutvikling i en konkret bedrift eller offentlig virksomhet.

Arbeidet kan struktureres funksjonelt (at studenten får en bestemt funksjon og oppgave i virksomheten) eller kan være helt løsrevet som et prosjekt, hvor studenten arbeider med et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. En del av praksisoppholdet innebefatter at studenten gjør seg kjent i arbeidsmiljøet og tar del i den ordinære daglige driften, men får ansvar for et eget felt eller prosjekt. Studenten følges opp av en mentor i bedriften og har en hovedveileder ved Handelshøyskolen.  Antall dager i bedrift: Normert til 4 dager per uke (de dagene hvor studenten ikke tar kurs).  Innholdet i internshipet skal i samråd med virksomheten defineres i en prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av hovedveileder ved Handelshøyskolen. Studenten er medansvarlig i å bidra med å finne relevant oppdragsgiver for internshipet samt være delaktig i definering av prosjektbeskrivelse.

Avtale mellom student, oppdragsgiver og institutt skal fylles ut ved å bruke standardavtalen til Handelshøyskolen NMBU.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer han eller hun får gjennom internshipet til teori i innovasjon og entreprenørskap og dermed kunne skape ny innsikt og forståelse som utfordrer etablerte sannheter

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne øves i å opptre som endringsagenter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten de har praksis i.
  • Kandidatene skal kunne anvende den teoretiske kunnskapen de tilegner seg gjennom studiet på problemstillinger og utfordringer i praksisvirksomheten og foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap.

Generell kompetanse:

  •  Studentene skal trenes i  å fremstå som profesjonelle fagpersoner og endringsagenter innen innovasjon og entreprenørskap
  • Studenteneskal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten.
  • Studentene skal kunne gjennomføre et eget prosjekt og og utarbeid en faglig begrunnet rapport og beslutningsunderlag for praksisvirksomheten under veiledning
Læringsaktiviteter:
Det er en fordel om oppgavene, eller deler av oppgavene  i bedriften kan relateres til samfunnsaktuelle problemstillinger i det kurset som studenten tar. 
Læringsstøtte:
Våre samarbeidspartnere: NMBU TTO, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, Oslo Cancer Cluster Incubator, Follo Næringsråd, lokale og regionale bedrifter og gründere.
Pensum:
Pensum inngår i avtalen
Forutsatte forkunnskaper:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon. 
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
I henhold til godkjent prosjektbeskrivelse. Prosjektet avsluttes normalt med en prosjektrapport hvis ikke annet avtales med stedelig veileder. Arbeidet skal inkludere en refleksjonsrapport over læring. Videre må studentene ta et 5 poengs kurs ved Handelshøyskolen samtidig med at de tar INN 330. Studentene kan velge mellom å ta PHI 301 (Bedriftens samfunnsansvar) eller BUS 311 ( Miljøregnskap og miljøledelse).
Vurderingsordning:

Langsgående,  evalueres med  bestått/ikke bestått.

Læringen skal dokumenteres gjennom ukentlige refleksjonslogger. Oppdragsgivers kontaktperson og mentor gir ukentlige tilbakemeldinger på loggen på hvordan studenten har gjennomført definerte oppgaver jamfør prosjektbeskrivelsen. Studenten møter til 3 veiledersesjoner med hovedveileder på Handelshøyskolen hvor loggen fungerer som utgangspunkt for dialog og veiledning.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner rapport og prosjektbeskrivelse.
Normert arbeidsmengde:
600 timer
Opptakskrav:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått