Detaljer om emnet INN330

INN330 Gründerpraksis

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis 2 ganger i året, både i vårparallellen og i høstparallellen.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Gis både i høstparallellen eller i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:

Et internship i entreprenørskap og innovasjon gir deg som student en unik mulighet til å få erfaring i en relevant virksomhet. Du får prøvd ut teorier og metoder i praksis samtidig som du bidrar med arbeidskapasitet og forskningsbasert kunnskap direkte fra studiet. Slik vil internshipet være til gjensidig nytte og læring for både deg og virksomheten du jobber for.

Dette emnet tar utgangspunkt i praksis innenfor studiets fagområde: entreprenørskap og innovasjon. Hensikten med emnet er å tilegne seg relevant praksiserfaring og anvende teori i praksis ved å bruke refleksjon som verktøy for å utvikle ny forståelse gjennom å lære-ved-å-gjøre og reflektere i tett kobling mellom teori og praksis. Emnet vil handle om å utøve praksis, analysere praksis, dele praksiserfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over praksis i ulike læringssituasjoner som skal kobles tett til studiets teorideler og metodikk. Emnet består av en praksisperiode på 12-13 uker hvor du er tilstede i praksisvirksomheten minimum fire dager per uke i hele perioden, undervisningssamlinger, samt en refleksjonsrapport. Det legges gjennomgående opp til refleksjon over praksis gjennom bruk av logg.

Emnet stiller krav til at det gjennomføres en praktisk leveranse i form av at du bidrar ihht avtale med oppdragsgiver om arbeidsoppgaver og leveranser formulert i en prosjektbeskrivelse (en del av internshipavtalen) og en akademisk leveranse i form av en refleksjonsrapport.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

  • Du skal utvikle kunnskap om arbeid med entreprenørskap og innovasjon for å tilegne deg en større forståelse for aktuelle utfordringer som ulike aktører står overfor i praksis
  • Du skal kunne relatere egne praktiske erfaringer som gjøres gjennom internshipet til teori og metodikk i faget for å oppnå dypere innsikt i anvendelsen av disse og dermed kunne skape ny kunnskap og forståelse som utfordrer det etablerte (status quo)

Ferdigheter:

  • Du skal kunne samarbeide om å identifisere nye muligheter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten du har praksis i
  • Du skal utvikle ferdigheter i å analysere, formulere, formidle og anvende løsningsmodeller i relasjon til virksomheters arbeid og forandringsprosesser, samt foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap
  • Du skal utvikle ferdigheter i å beskrive, reflektere over og dele praksiserfaringer og læring

Generell kompetanse:

  • Du skal trenes i å fremstå som en profesjonell fagperson innen ditt fagområde
  • Du skal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten
  • Du skal vise evne til refleksjon og praksisbasert læring
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med oppdragsgiver og andre ved praksisstedet; i refleksjonssamlinger med andre studenter og faglærere ved Handelshøyskolen, samt i refleksjonslogger med tilbakemeldinger fra lærer og ved skriving av prosjektbeskrivelse og refleksjonsrapport. Alle skal gjennomgående bidra med konstruktive refleksjoner og erfaringsdeling fra praksis. Din deling av praksiserfaringer er en viktig del av emneinnholdet.

Praktisk leveranse - basert på prosjektbeskrivelse med virksomheten i internshipavtalen: Praksis skal foregå i en konkret virksomhet i privat eller offentlig sektor. Du arbeider med problemstillinger innenfor entreprenørskap og innovasjon, som f.eks. nyskaping, forretningsutvikling og kommersialisering. I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og tar del i den ordinære daglige driften for å bli kjent med arbeidsmiljøet. Du vil få ansvar for et eget felt eller prosjekt. Arbeidet kan struktureres funksjonelt ved at du får en bestemt funksjon eller oppgave som du skal jobbe med i virksomheten eller ved at du jobber med et prosjekt hvor du skal løse et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. Du vil følges opp av en mentor i virksomheten og faglærer ved Handelshøyskolen. Studenten er ansvarlig for å finne relevant oppdragsgiver for internshipet. Arbeidet er ulønnet.

Internshipavtalen inneholder en prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen skal du angi så godt det lar seg gjøre på forhånd i samråd med kontaktperson i virksomheten hva slags område og oppgaver du skal arbeide med. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde dato for oppstart og avslutning, tidsplan, milepæler og leveranser, samt hvem i virksomheten som er stedlig ansvarlig for studenten. Leveranser kan eksempelvis være analyser, utredninger, rapporter, presentasjoner, workshops etc.

Internshipavtale mellom student, virksomhet og Handelshøyskolen NMBU fylles ut og sendes til emneansvarlig for godkjenning.

Akademisk leveranse - refleksjonsrapport: Det skal skrives en refleksjonsrapport på inntil 10 sider hvor du skal koble teori, metodikk og praksis, samt reflektere over internshipet ditt og din praksis-baserte læring. I refleksjonsrapporten skal studenten vise evne til refleksjon gjennom praksisbasert læring knyttet opp mot gitt pensumlitteratur for emnet, samt selvvalgt litteratur. Nærmere beskrivelse om rapportens form og innhold gis ved kursstart.

Læringsstøtte:
Canvas, refleksjonssamlinger og mentor i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av obligatorisk litteratur og selvvalgt litteratur. Obligatorisk litteratur kunngjøres på Canvas før emneoppstart. Selvvalgt litteratur skal bestå av relevant teori og metodikk knyttet til de oppgavene du jobber med i bedriften. Du skal selv finne frem til og velge relevant litteratur som kan belyse aktuell tematikk. Selvvalgt litteratur (vitenskapelige artikler, bokkapitler etc) føres opp i referanselisten i alfabetisk rekkefølge og skal minimum bestå av totalt 250 sider (det tilsvarer omtrent seks-åtte tidsskriftsartikler).
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har fullført omtrent 30 studiepoeng (ECTS) av mastergraden.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, standardavtale, refleksjonssamlinger, daglig tilstedeværelse i praksis i virksomheten og logger.
Vurderingsordning:

Refleksjonsrapport. Refleksjonsrapporten teller 100 % av karakteren.

Den praksisbaserte læringen skal dokumenteres underveis gjennom refleksjonslogger der endelig akademisk leveranse er en refleksjonsrapport som skal skrives individuelt. For å få refleksjonsrapporten vurdert, skal kravene om obligatorisk deltakelse i undervisning (tre samlinger), praksis ihht normert deltakelse og logger være gjennomført. Refleksjonsrapporten vurderes til bestått eller ikke bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon kan ikke ta både INN330 og INN331.
Normert arbeidsmengde:

600 timer.

400 timer i bedrift (12-13 uker med 4 dager per uke i bedrift). 200 timer til arbeid med refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur), deltakelse på fellessamlinger og loggskriving.

Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått