IND310 Driftsoptimalisering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Habib Ullah

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et 10 sp emne må det påregnes 250 timers arbeid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Hovedkurset, er todelt. Del en er masterforberedende, hvor det undervises i metodikk og masterskriving, samt at det skal innleveres et forprosjekt til masteroppgaven. Del to omfatter produksjons- og driftsoptimalisering ved bruk av datavitenskap. Optimalisering omhandler bl.a. design og utvikl. av systemer, metodeoversikt, prosessanalyser, konseptuelle analyser og styringsmodeller, økonomiske modeller og matematiske modeller, simulering og forbedringsmetodikk

Dette lærer du

Studentene skal ha en god metodeforståelse, samt forståelse av hvordan skrive en masteroppgave.

Studentene skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om drift. Når emnet er gjennomført skal studentene kunne styre drifts- operasjoner, analysere, planlegge og optimalisere prosesser. Det vil bli vektlagt å gi studentene kunnskap om konkrete verktøy. Det er en klar målsetning av studentene skal få en praktisk innsikt i de tema som gjennomgås i emnet.

Etter gjennomført kurs

Våre fokus er tilnærming til digital beslutningsstøtte. IND310 vil se på ulike kontekst fra de 5 sektorer fra Industry Classification Benchmark (ICB): Helse, Finansielt, Industri, Energi, Akvakultur.

For at treffe gode beslutninger når vi arbeider med data, vil vi først lære tilnærming til digital driftsledelse gjennom CRISP-DM metodikk: 1. Forretningsforståelse, 2. Dataforståelse 3. Data forberedelse 4. Modellering

 • Det vil benyttes både ordinære forelesninger og seminar. Studentene skal gjennomføre flere innleveringer gjennom semesteret, samt presentasjon av et tema overfor klassen. Studentene skal foreta en konkret analyse av en bedrift eller sak ved at det foretas et eller flere bedriftsbesøk, og presentere i form av en oppgave forslag til forbedringstiltak. Oppgaver gjennomføres som gruppearbeid for å trene på kommunikasjon, samarbeid og lederskap. Studenten skal delta på presentasjoner, hvor personer fra privat og offentlig sektor presenterer ulike tema som er relevant for kurset I arbeide vårt, bruker vi prosjektbasert læring.
 • Skriftlige oppgave følges opp med individuell veiledning hvor tidspunkt og tidbruk avtales med foreleser etter behov.
 • Pensumliste utleveres ved kursets oppstart
 • IND210
 • Langsgående evaluering

  Obligatorisk to innleveringsoppgaver vurderes som bestått/ikke bestått.

  Karakteren i emnet settes på grunnlag av semesteroppgaven. Bokstavkarakterer (A-F). • Sensor skal være involvert i utarbeidelse av kriterier for kvalitet, samt vurderingsopplegg
 • Deltagelse på utferd/bedriftsbesøk og fagseminar, innlevering av semester- og caseoppgaver, samt øvinger
 • To forelesningstimer x to dager + en øvingstime
 • GSK